Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 11/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Capelle aan den IJssel: Services sociaux pour les enfants et les adolescents

2020/S 147-361532  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pays-Bas-Capelle aan den IJssel: Services sociaux pour les enfants et les adolescents 2020/S 147-361532 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop) Adresse postale: postbus Ville: Capelle aan den IJssel Code NUTS: NL33C Groot-Rijnmond Code postal: 2900 AB Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: BCO | taakgroep Inkoop Courriel: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl Téléphone: +31 102848193 Fax: +31 102848800 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.capelleaandenijssel.nl http://www.capelleaandenijssel.nl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Albrandswaard Adresse postale: Postbus 1000 Ville: Rhoon Code NUTS: NL33C Groot-Rijnmond Code postal: 3160 GA Pays: Pays-Bas Courriel: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.albrandswaard.nl http://www.albrandswaard.nl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Barendrecht Adresse postale: postbus 501 Ville: Barendrecht Code NUTS: NL33C Groot-Rijnmond Code postal: 2990 EA Pays: Pays-Bas Courriel: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.barendrecht.nl http://www.barendrecht.nl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Krimpen aan den IJssel Adresse postale: postbus 200 Ville: Krimpen aan den IJssel Code NUTS: NL33C Groot-Rijnmond Code postal: 2920 AE Pays: Pays-Bas Courriel: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.krimpenaandenijssel.nl http://www.krimpenaandenijssel.nl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Lansingerland Adresse postale: postbus 1 Ville: Lansingerland Code NUTS: NL33C Groot-Rijnmond Code postal: 2650 AA Pays: Pays-Bas Courriel: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lansingerland.nl http://www.lansingerland.nl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Ridderkerk Adresse postale: postbus 271 Ville: Ridderkerk Code NUTS: NL33C Groot-Rijnmond Code postal: 2980 AG Pays: Pays-Bas Courriel: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ridderkerk.nl http://www.ridderkerk.nl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.aanbestedingskalender.nl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Uitvoering RMC-activiteiten en VSV-projecten en extra inkoop gemeenten 2021-2024 in de subregio Rijnmond Zuid-Oost
II.1.2) Code CPV principal 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De doelstelling van de opdracht is om het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks steeds verder terug te dringen tot een VSV-percentage, van iedere afzonderlijke gemeente, onder het landelijke VSV-percentage en, indien er toch sprake is van uitval, zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters succesvol te bemiddelen naar school dan wel werk. De uitvoering van de RMC-activiteiten en de VSV-projecten zijn onderdeel van een keten waarin de partners gezamenlijk streven naar optimale toekomstkansen voor jongeren. Onderwijs en opleiding dragen bij aan ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Zij kunnen zich zo voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor een aantal jongeren is het niet mogelijk om een startkwalificatie te behalen. Deze jongeren worden begeleid naar arbeidsmarkt of dagbesteding, al dan niet na het behalen van certificaten of met een instellingsverklaring.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL33C Groot-Rijnmond Lieu principal d'exécution:
Capelle aan den IJssel
II.2.4) Description des prestations:
De aanbestedende dienst heeft de intentie om de dienstverlening met betrekking tot de RMC-activiteiten en VSV-projecten in het kader van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten binnen de RMC-subregio Rijnmond Zuid-Oost in te kopen conform de vereisten beschreven in het aanbestedingsdocument. De doelstelling van de opdracht is om het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks steeds verder terug te dringen tot een VSV-percentage, van iedere afzonderlijke gemeente, onder het landelijke VSV-percentage en, indien er toch sprake is van uitval, zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters succesvol te bemiddelen naar school dan wel werk. In de aanpak en begeleiding in het kader van de RMC-activiteiten staat de jongere centraal en is maatwerk een vereiste.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Maximaal eenmaal een jaar onder gelijkblijvende voorwaarden tot
   1. 1.2025
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Inschrijver heeft zich adequaat verzekerd en garandeert zich adequaat verzekerd te houden voor de risico's tenaanzien van algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en alle overige risico's, een en andervoor zover dit naar de aard en de omvang van onderhavige opdracht nodig en gebruikelijk is. Zie in verbandhiermee ook de bepalingen in de concept overeenkomst. Zie paragraaf
   4. 2.1. van het aanbestedingsdocument.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/09/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Capelle aan den IJssel Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Offertes zullen na het verstrijken van de sluitingstermijn via de kluissystematiek van de aanbestedingskalenderworden geopend. Bij de opening worden geen inschrijvers toegelaten. Door de aanbestedende dienst zal eenproces verbaal van aanbesteding worden opgemaakt.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Zie het aanbestedingsdocument.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Rotterdam (Rotterdam) Adresse postale: postbus 50959 Ville: Rotterdam Code postal: 3007 BX Pays: Pays-Bas Téléphone: +31 102971234 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85311300 - Services sociaux pour les enfants et les adolescents