Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas '?? Casques '?? Opvallende motorhelmen met spreek- en luistergarnituur (heraanbesteding)

2024/S 2024-128791  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128791-2024 - Résultats
Pays-Bas – Casques – Opvallende motorhelmen met spreek- en luistergarnituur (heraanbesteding)
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Politie
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Opvallende motorhelmen met spreek- en luistergarnituur (heraanbesteding)
Description: De opdracht omvat het produceren en leveren van opvallende motorhelmen met spreek- en luistergarnituur (SLG) voor de Politie.
Identifiant de la procédure: 2253220e-2710-4ef8-9e2f-889ec420a394
Identifiant interne: PU0047
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 18444110 Casques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 32570000 Matériel de communications, 35200000 Équipement de police, 51300000 Services d'installation de matériel de communications
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuidwest-Gelderland (NL224)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zie documentatie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 500 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Opvallende motorhelmen met spreek- en luistergarnituur (heraanbesteding)
Description: De opdracht omvat het produceren en leveren van opvallende motorhelmen met spreek- en luistergarnituur (SLG) voor de Politie.
Identifiant interne: PU0047
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 18444110 Casques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 32570000 Matériel de communications, 35200000 Équipement de police, 51300000 Services d'installation de matériel de communications
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuidwest-Gelderland (NL224)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zie documentatie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 500 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Ontzorging Politie/Toegevoegde waarde Inschrijver
Description: De Politie wenst een Inschrijver te selecteren die toegevoegde waarde levert op het gebied van de volgende vier (4) aspecten:
   1.  Advisering en doorontwikkeling van bedrade SLG naar draadloze SLG (Max. 10 punten);
   2.  Klantenservice, afhandeling van klachten, afhandeling van reparaties en overzetten SLG (Max. 10 punten);
   3.  Audio interfaces voor politiemotoren, advies, levering, installatie en onderhoud (Max. 10 punten);
   4.  Maatwerk/modificaties/innovatie zowel op het gebied van motorhelmen als SLG (Max. 10 punten).
Pondération (points, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Description: De wens van de Politie is om Producten af te nemen die maatschappelijk verantwoord zijn. Uit de marktconsultatie is gebleken dat voor het door ons gevraagde Product qua MVO op dit moment nog niet veel mogelijk is. Toch willen wij u als Inschrijver uitdagen om met uw 2 beste MVO-initiatieven te komen die wellicht al direct beschikbaar zijn, maar in ieder geval gedurende de initiële contractperiode daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Punten zijn te verdienen als het aangeboden Product / of de dienstverlening een andere eigenschap heeft die bijdraagt aan duurzaamheid. Het betreft hier een eigenschap die niet is vermeld als eis in de Inschrijvingsleidraad inclusief de bijlagen. Er dient in het voorstel een duidelijk verband te zijn aangetoond tussen het aangeboden duurzaamheidsvoorstel en het Product en/of het (productie)proces van het desbetreffende Product.
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gebruikerstest
Description: Gedurende een periode van ongeveer 1 maand gaan maximaal 30 geselecteerde motorrijders tijdens de uitvoering van hun dienst de samples testen. In de laatste week van de testperiode krijgen zij vragenlijsten toegestuurd die zij dienen in te vullen. De beantwoording van de vragenlijsten zal leiden tot een waardering in punten.
Pondération (points, valeur exacte): 100

Critère:
Type: Prix
Nom: Inschrijfsom
Description: Het (sub-) Gunningscriterium inschrijfsom zal omgezet worden in punten aan de hand van de totale inschrijfsom van de Inschrijver. De inschrijfsom is het resultaat van het invullen van het prijzenblad (formulier B) met daarin de Producten en verwachte afname per jaar. U krijgt de keuze om in te schrijven met 1 opvallende motorhelm met SLG of met 2 opvallende motorhelmen met SLG om de pasvormen af te dekken.
Pondération (points, valeur exacte): 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank Den Haag

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 8 500 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Abiom Communication Systems (ACS) B.V.
Offre:
Identifiant de l’offre: PU0047
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: NP0030507
Titre: Productie en Levering Opvallende motorhelmen met spreek- en luistergarnituur
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/10/2023
Date de conclusion du marché: 28/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Politie
Numéro d’enregistrement: 57096317
Adresse postale: Nieuwe Uitleg 1  
Ville: 's-Gravenhage
Code postal: 2514BP
Subdivision pays (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL332)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Gerrald Kragt
Adresse électronique: gerrald.kragt@politie.nl
Téléphone: +31
Profil de l’acheteur: https://s2c.mercell.com/buyer/2489
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Rechtbank Den Haag
Numéro d’enregistrement: 82946175
Adresse postale: Prins Clauslaan 60  
Ville: Den Haag
Code postal: 2595 AJ
Subdivision pays (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL332)
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: informatiebalie.dhg@rechtspraak.nl
Téléphone: +31883612012
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Abiom Communication Systems (ACS) B.V.
Numéro d’enregistrement: 24320788
Ville: Wijchen
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: info@abiom.nl
Téléphone: 0243734422
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 693222-2022
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b5903f24-e035-49b6-a434-fd5787356789 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 07:18:02 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/02/2024 07:18:49 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 128791-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
18444110 - Casques