Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Cranendonck: Services spécialisés de transport routier de passagers

2021/S 40-100315  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pays-Bas-Cranendonck: Services spécialisés de transport routier de passagers 2021/S 040-100315 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Cranendonck Numéro national d'identification: 201654182 Adresse postale: Capucijnerplein 1 Ville: Cranendonck Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 6021 CA Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Thea Eikelhof Courriel: t.eikelhof@bizob.nl Téléphone: +31 622392027 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bizob.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=162055
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Leerlingenvervoer gemeente Cranendonck Numéro de référence: BIZOB-2020-CRA-TEI-00726
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van 99 leerlingen naar twintig scholen (peildatum sept 2020). De opdracht wordt niet samengevoegd en is uitsluitend voor de gemeente Cranendonck. De opdracht wordt niet in percelen verdeeld want de markt kan een omvang van deze opdracht prima aan. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal vijf (5) jaar met een optie van eenmalige verlenging van twee jaar tot maximaal zeven (7) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is
   1. 8.2021.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 2 311 338.40 EUR / Offre la plus élevée: 4 144 056.00 EUR prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL NEDERLAND Lieu principal d'exécution:
Gemeente Cranendonck.
II.2.4) Description des prestations:
De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen de gemeente Cranendonck, vanaf het vaste woon- of verblijfadres naar de door de gemeente aangeduide (onderwijs)locaties en vice versa. Het vervoer zal worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de problematiek en de eventuele handicaps/beperkingen van de leerlingen/jeugdigen.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Prijs / Pondération: 40 Coût - Nom: Kwaliteit / Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 215-527584
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Noot Touringcar Ede bv Ville: Ede Code NUTS: NL NEDERLAND Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 2 311 338.40 EUR / Offre la plus élevée: 4 144 056.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Reservebankovereenkomst
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Reservebankovereenkomst: Willemsen- de Koning Groep bv Ville: Arnhem Code NUTS: NL NEDERLAND Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 2 311 338.40 EUR / Offre la plus élevée: 4 144 056.00 EUR prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Oost-Brabant Adresse postale: Postbus 70584, 5201 CZ, 's-Hertogenbosch (NL) Ville: 's-Hertogenbosch Code postal: 5201 CZ Pays: Pays-Bas
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt. Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers