Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 25/05/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Culemborg: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2021/S 86-223398  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Pays-Bas-Culemborg: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2021/S 086-223398

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 082-211957)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Numéro national d'identification: 1537398
Adresse postale: Ridderstraat 250
Ville: Culemborg
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 4101 BK
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Aschwin Popelier
Courriel: inkoop@bvowb.nl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bvowb.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Instelling DAS bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)

II.1.2)
Code CPV principal
79620000 Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe gaat gebruik maken van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) https://www.bvowb.nl/inhuurdesk (website). Door het instellen van een DAS beogen de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar partners invulling te geven aan de behoefte aan de tijdelijk inhuur van extern personeel. Het DAS wordt gebruikt voor de inhuur van extern personeel op basis van inspanningsverplichting (en dus niet advies/resultaatopdrachten). Het DAS is ingericht naar de volgende categorie indeling: - bestuurlijk domein, - sociaal domein, - publiek domein, - openbare orde en veiligheid, - ondersteunend personeel, - bedrijfsvoering, - ruimtelijk domein, - financieel personeel, - juridisch personeel, - ICT, - communicatie, - overig personeel, Voor een uitgebreidere omschrijving van het DAS en de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar de selectieleidraad.

https://www.bvowb.nl/inhuurdesk
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 082-211957

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

De bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe gaat gebruik maken van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS): https://www.bvowb.nl/inhuurdesk (website). Door het instellen van een DAS beogen de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar partners invulling te geven aan de behoefte aan de tijdelijk inhuur van extern personeel. Het DAS wordt gebruikt voor de inhuur van extern personeel op basis van inspanningsverplichting (en dus niet advies/resultaatopdrachten). Het DAS is ingericht naar de volgende categorie indeling: - bestuurlijk domein, - sociaal domein, - publiek domein, - openbare orde en veiligheid, - ondersteuning, - bedrijfsvoering, - ruimtelijk domein, - overig. Voor een uitgebreidere omschrijving van het DAS en de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar de selectieleidraad.

https://www.bvowb.nl/inhuurdesk
Lire:

De bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe gaat gebruik maken van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) https://www.bvowb.nl/inhuurdesk (website). Door het instellen van een DAS beogen de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar partners invulling te geven aan de behoefte aan de tijdelijk inhuur van extern personeel. Het DAS wordt gebruikt voor de inhuur van extern personeel op basis van inspanningsverplichting (en dus niet advies/resultaatopdrachten). Het DAS is ingericht naar de volgende categorie indeling: - bestuurlijk domein, - sociaal domein, - publiek domein, - openbare orde en veiligheid, - ondersteunend personeel, - bedrijfsvoering, - ruimtelijk domein, - financieel personeel, - juridisch personeel, - ICT, - communicatie, - overig personeel. Voor een uitgebreidere omschrijving van het DAS en de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar de selectieleidraad.

https://www.bvowb.nl/inhuurdesk
Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang: 25.5.2021 Einde: 27.5.2025 Deze opdracht kan worden verlengd: ja. Het DAS www.inhuurdesk.bvowb.nl wordt ingesteld voor een initiële periode van twee jaar. Daarna kan de initiële periode verleng worden met twee jaar.

www.inhuurdesk.bvowb.nl
Lire:

Aanvang: 25.5.2021 Einde: 27.5.2029 Deze opdracht kan worden verlengd: ja. Het DAS www.bvowb.nl/inhuurdesk wordt ingesteld voor een initiële periode van vier jaar. Daarna kan de initiële periode verlengd worden met twee x twee jaar.

www.bvowb.nl/inhuurdesk
Numéro de section: II.2.11)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Inlichtingen over opties

Au lieu de:

Het DAS www.inhuurdesk.bvowb.nl wordt ingesteld voor een initiële periode van twee jaar. Daarna kan de initiële periode verleng worden met twee jaar.

www.inhuurdesk.bvowb.nl
Lire:

Het DAS www.bvowb.nl/inhuurdesk wordt ingesteld voor een initiële periode van vier jaar. Daarna kan de initiële periode verlengd worden met twee x twee jaar.

www.bvowb.nl/inhuurdesk
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 25/05/2025

Heure locale: 12:01

Lire:

Date: 25/05/2029

Heure locale: 12:01

Numéro de section: IV.2.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Date: 26/05/2025

Lire:

Date: 26/05/2029

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pays-Bas-Culemborg: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaireType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Servicesservices
25/05/2029
04/05/2021
NL
National

 
 
C L A S S E    C P V
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire