Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/09/2022
Date de péremption : 18/11/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Echt:Services de programmation et de conseil en logiciels

2022/S 183-516713  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/09/2022
S183
Pays-Bas-Echt: Services de programmation et de conseil en logiciels

2022/S 183-516713

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 179-506004)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Servicecentrum MER
Numéro national d'identification: 61959637
Adresse postale: p.a. Nieuwe Markt 55
Ville: Echt
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 6101CV
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Mat Jacobs
Courriel: mat.jacobs@servicecentrum-mer.nl
Téléphone: +31 613682317
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tenderned.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Vervanging van een financieel systeem inclusief implementatie en inrichting

Numéro de référence: 2022-101-MER-finsysteem

II.1.2)
Code CPV principal
72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Door de veranderingen in de organisatie, de specifieke behoefte in de financiële verantwoording en de technologische mogelijkheden van het moment hebben verschillende afdelingen van de Opdrachtgever de behoefte om de huidige financiële applicatie te vervangen door een nieuwe die voorziet in de wensen van de gebruikers en die past in de huidige tijdgeest. Daarnaast voert Opdrachtgever de financiële administratie voor 4 organisaties, namelijk de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw en het Servicecentrum MER. Hier is behoefte aan harmonisatie teneinde de administratieve last te verlichten.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/09/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 179-506004

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 11/11/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 18/11/2022

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Datum: 11-11-2022 Plaatselijke tijd: 12:00

Lire:

Datum: 18-11-2022 Plaatselijke tijd: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Naar aanleiding van vragen is de uiterste termijn voor eht doen van een inschrijving verplaatst van 11 naar 18 november
Pays-Bas-Echt: Services de programmation et de conseil en logicielsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 18/11/2022 22/09/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels