Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 01/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Ede: Accessoires informatiques

2019/S 150-369707  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Ede: Accessoires informatiques

2019/S 150-369707

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 097-233862)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
491700860
Groenendaal 7
Ede
6715 BA
Pays-Bas
Point(s) de contact: DAS makkelijk
Téléphone: +31 318640405
Courriel: info@bouwcalcede.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.skovv.nl

http://www.skovv.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS ICT hardware - computertoebehoren

II.1.2)
Code CPV principal
30237200

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware - computertoebehoren voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van computertoebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 097-233862

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle desktops voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle computertoebehoren die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei met 2 632 leerlingen en 300 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria

Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Kostencriterium - Naam: Prijs Kostencriterium - Weging: 70

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang: 17.5.2019 Einde: 13.12.2099

Lire:

Aanvang: 17.5.2019 Einde:
   1. 8.2029

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Heure locale: 13:30

Lire:

Date: 01/08/2029

Heure locale: 13:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30237200 - Accessoires informatiques