Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 15/07/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Eersel: Matériel informatique

2019/S 150-369729  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Eersel: Matériel informatique

2019/S 150-369729

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2017/S 247-518079)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
DASmakkelijk namens Onderwijsstichting Kempenkind
16086263
Mortel 1
Eersel
5521 TP
Pays-Bas
Point(s) de contact: DASmakkelijk
Téléphone: +31 413726006
Courriel: info@das-makkelijk.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.das-makkelijk.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=80171

www.das-makkelijk.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=80171
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS ICT hardware - chromebooks

II.1.2)
Code CPV principal
30230000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - chromebooks voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 247-518079

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Officiële benaming

Au lieu de:

InkoopMeesters namens Onderwijsstichting Kempenkind

Lire:

DASmakkelijk namens Onderwijsstichting Kempenkind

Numéro de section: I.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Contactpersoon

Au lieu de:

InkoopMeesters

Lire:

DASmakkelijk

Numéro de section: I.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Telefoon

Au lieu de:

+31 413745087

Lire:

+31 413726006

Numéro de section: I.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: E-mail

Au lieu de:

das@inkoopmeesters.nl

das@inkoopmeesters.nl
Lire:

info@das-makkelijk.nl

info@das-makkelijk.nl
Numéro de section: I.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Adres van de aanbestedende dienst

Au lieu de:

http://www.inkoopmeesters.nl

http://www.inkoopmeesters.nl
Lire:

www.das-makkelijk.nl

www.das-makkelijk.nl
Numéro de section: II.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: CPV-classificatie

Au lieu de:

30200000

Lire:

30230000

Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - chromebooks voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - chromebooks voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

DAS ten behoeve van chromebooks.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - chromebooks voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle chromebooks die nodig zijn voor een organisatie als Onderwijsstichting KempenKind met 3 320 leerlingen en 495 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Kwaliteitscriterium

Au lieu de:

Lire:

Criteria: Kwaliteit Weging: 30

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Prijs

Au lieu de:

Lire:

Weging: 70

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Au lieu de:Lire:

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Voltooiing

Au lieu de:

Date: 27/11/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

De gegadigde is minimaal verzekerd voor een bedrag van 1 250 000 EUR per gebeurtenis. De gegadigde leverthiervoor aan: een kopie van een geldige verzekeringspolis waaruit blijkt dat gegadigde afdoende is verzekerd.

Lire:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag. Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

De gegadigde heeft ervaring met het leveren van minimaal 50 chromebooks en/of vaste computers in 1 levering ten behoeve van een onderwijsorganisatie, inclusief het uitpakken, installeren, werkend opleveren op de gevraagde locatie en het meenemen van verpakkingsmaterialen. Hiervoor dient de gegadigde een referentiebeschrijving aan. Hierbij worden ook de organisatiegegevens van de referent verstrekt. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de referenties te controleren bij de door gegadigde opgegeven referent.

Lire:

De inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS. Bewijsstuk: een referentiebeschrijving die, naar oordeel van de opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat de inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 27/11/2099

Lire:

Date: 15/07/2029

Numéro de section: IV.2.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Lire:

Date: 01/08/2029

Numéro de section: II.2.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benaming

Au lieu de:

Computeruitrusting en -benodigdheden

Lire:

Computerapparatuur

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30230000 - Matériel informatique