Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 15/07/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Eersel: MatÈriel informatique

2019/S 150-369752  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure restreinte
Pays-Bas-Eersel: MatÈriel informatique

2019/S 150-369752

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2017/S 247-518078)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
InkoopMeesters namens Kempenkind
16086263
Mortel 1
Eersel
5521 TP
Pays-Bas
Point(s) de contact: InkoopMeesters
TÈlÈphone: +31 413745086
Courriel: das@inkoopmeesters.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.inkoopmeesters.nl Adresse du profil díacheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=80165

http://www.inkoopmeesters.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=80165
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
DAS ICT hardware ñ tablets

II.1.2)
Code CPV principal
30230000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware ñ tablets voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
01/08/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2017/S 247-518078

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: OfficiÎle benaming

Au lieu de:

InkoopMeesters namens Kempenkind

Lire:

DASmakkelijk namens Onderwijsstichting Kempenkind

NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Contactpersoon

Au lieu de:

InkoopMeesters

Lire:

DASmakkelijk

NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Telefoon

Au lieu de:

+31 413745086

Lire:

+31 413726006

NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: E-mail

Au lieu de:

das@inkoopmeesters.nl

das@inkoopmeesters.nl
Lire:

info@das-makkelijk.nl

info@das-makkelijk.nl
NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Adres van de aanbestedende dienst

Au lieu de:

http://www.inkoopmeesters.nl

http://www.inkoopmeesters.nl
Lire:

www.das-makkelijk.nl

www.das-makkelijk.nl
NumÈro de section: II.1.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: CPV-classificatie

Au lieu de:

30200000

Lire:

30230000

NumÈro de section: II.1.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware ñ tablets. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware ñ tablets voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

NumÈro de section: II.2.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Voornaamste plaats van uitvoering

Au lieu de:Lire:

Eersel

NumÈro de section: II.2.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

DAS ICT hardware ñ tablets

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware ñ tablets voor Onderwijsstichting KempenKind. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle tablets die nodig zijn voor een organisatie als Onderwijsstichting KempenKind met 3 320 leerlingen en 495 medewerkers (2018).

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Kwaliteitscriterium

Au lieu de:

Lire:

Criteria: Kwaliteit Weging: 30

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Prijs

Au lieu de:

Lire:

Weging: 70

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Au lieu de:Lire:

NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Voltooiing

Au lieu de:

Date: 27/11/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

NumÈro de section: III.1.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

De gegadigde is minimaal verzekerd voor een bedrag van 1 250 000 EUR per gebeurtenis. De gegadigde levert hiervoor aan: een kopie van een geldige verzekeringspolis waaruit blijkt dat de gegadigde afdoende is verzekerd.

Lire:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag. Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

NumÈro de section: III.1.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

De gegadigde heeft ervaring met het leveren van minimaal 50 tablets in 1 levering ten behoeve van een onderwijsorganisatie, inclusief het uitpakken, installeren, werkend opleveren op de gevraagde locatie en het meenemen van verpakkingsmaterialen. Hiervoor dient de gegadigde een referentiebeschrijving aan. Hierbij worden ook de organisatiegegevens van de referent verstrekt. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de referenties te controleren bij de door de gegadigde opgegeven referent.

Lire:

De inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS. Bewijsstuk: een referentiebeschrijving die, naar oordeel van de opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat de inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 27/11/2099

Lire:

Date: 15/07/2029

NumÈro de section: IV.2.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Lire:

Date: 01/08/2029

NumÈro de section: II.2.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Benaming

Au lieu de:

Computeruitrusting en -benodigdheden

Lire:

Computerapparatuur

NumÈro de section: Titel

Au lieu de:

Nederland-Eersel: Computeruitrusting en -benodigdheden

Lire:

Nederland-Eersel: Computerapparatuur

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30230000 - Matériel informatique