Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 01/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Eindhoven: Matériel informatique

2019/S 150-369705  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Eindhoven: Matériel informatique

2019/S 150-369705

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 080-191415)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
361700317
Henegouwenlaan 2
Eindhoven
5628 WK
Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
Téléphone: +31 413726006
Courriel: bestuur@spvozn.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.spvozn.nl

http://www.spvozn.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS ICT hardware - laptops

II.1.2)
Code CPV principal
30230000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - laptops voor Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van laptops en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 080-191415

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - laptops voor Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van laptops en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - laptops voor Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van laptops en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar laptops voor Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland zolang zij deelnemen aan het DAS.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle laptops die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland met 3 800 leerlingen en 350 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria

Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 60 Prijs - Weging: 40

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang: 19.5.2019 Einde: 31.12.2099

Lire:

Aanvang: 19.5.2019 Einde: 01.8.2029

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 01/08/2029

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30230000 - Matériel informatique