Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/10/2019
Date de péremption : 15/07/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Eindhoven: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2019/S 190-462890  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/10/2019
S190
- - Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Eindhoven: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2019/S 190-462890

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 092-222604)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
DASmakkelijk namens Summa College
41093932
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
Pays-Bas
Point(s) de contact: Marloes Verhoeven
Téléphone: +31 413726006
Courriel: info@das-makkelijk.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.das-makkelijk.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=122721

www.das-makkelijk.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=122721
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS Inhuur facilitair projectleiders verhuizingen

II.1.2)
Code CPV principal
79620000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op het DAS voor Inhuur van facilitair en ICT projectleiders voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse facilitair en ICT projectleiders ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
27/09/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 092-222604

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Adres van de aanbestedende dienst

Au lieu de:

http://www.summacollege.nl

http://www.summacollege.nl
Lire:

www.das-makkelijk.nl

www.das-makkelijk.nl
Numéro de section: II.1.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benaming

Au lieu de:

DAS Inhuur facilitair projectleiders verhuizingen

Lire:

DAS Inhuur facilitair en ICT projectleider

Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor inhuur van facilitair projectleiders verhuizingen voor het Summa College. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse facilitair projectleiders ingehuurd die de afdeling facilities ondersteunen bij diverse vormen van verhuizingen. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: Summa College. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Lire:

Welkom op het DAS voor inhuur van facilitair en ICT projectleiders voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse facilitair en ICT projectleiders ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Numéro de section: II.2.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Voornaamste plaats van uitvoering

Au lieu de:

Lire:

Eindhoven

Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de inhuur facilitair projectleiders verhuizingen voor het Summa College. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse facilitair projectleiders verhuizingen ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur facilitair projectleiders verhuizingen binnen onderwijs voor het Summa College. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Lire:

Welkom op het DAS voor inhuur van facilitair en ICT projectleiders voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse facilitair en ICT projectleiders ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur facilitair en ICT projectleider binnen onderwijs voor het Summa College. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle externe inhuur van facilitair projectleiders verhuizingen die nodig is voor een organisatie als Summa College met 16 000 leerlingen en 1 400 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kwaliteitscriterium

Au lieu de:

Lire:

Criteria: Kwaliteit Weging: 60

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Prijs

Au lieu de:

Lire:

Weging: 40

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Voltooiing

Au lieu de:

Date: 31/12/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag. Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Lire:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag. Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 15/07/2029

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Date: 14/12/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire