01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/07/2018
Date de péremption : 11/09/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Eindhoven: Services de sécurité

2018/S 138-315730 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/07/2018 S138  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pays-Bas-Eindhoven: Services de sécurité 2018/S 138-315730 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Technische Universiteit Eindhoven 17100341 Postbus 513 Eindhoven 5600 MB Pays-Bas Point(s) de contact: Nathalie Poulissen Téléphone: +31 40-2478830 Courriel: inkoop@tue.nl Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tue.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=94705 http://www.tue.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=94705
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=94705 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Inhuur receptie- en beveiligingsdiensten
II.1.2) Code CPV principal 79710000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Op dit moment worden receptie en beveiligingsmedewerkers ingehuurd voor de diverse gebouwen op de campus van de TU/e. Dit is voor deze 2 disciplines een aanvulling op een vaste pool van eigen TU/e medewerkers. Deze aanbesteding is verdeeld in 2 percelen: - Perceel 1: Inhuur Receptiediensten, - Perceel 2: Inhuur Beveiligingsdiensten voor de Centrale meldpost. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met 1 Opdrachtnemer per perceel die de genoemde diensten vanuit haar eigen organisatie kan leveren op specificatie en voorwaarden van de TU/e (zie hiervoor het Programma van eisen en overige informatie per perceel). De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging van 3 maal 1 jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is
   1. 1.2019. De gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 550 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 1: Inhuur receptiediensten
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79992000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Lieu principal d'exécution:
Eindhoven
II.2.4) Description des prestations:
De TU/e campus is volop in ontwikkeling, zowel qua vastgoed (afstoten en aantrekken van gebouwen) als qua gebruik (gemengd gebruik, groei van het aantal gebruikers). De meeste gebouwen op de TU/e campus beschikken over een eigen bemande receptie, hierna te noemen de receptielocaties. Men werkt met een hybride invulling van receptiemedewerkers: eigen medewerkers worden flexibel aangevuld met inhuurmedewerkers. Gebruik en activiteiten verschillen per receptielocatie net als de openingstijden. In de dienstverlening dienen tenminste de volgende componenten te zitten: - klantgerichtheid, - deskundigheid, - betrouwbaarheid, - representatief, - betrokkenheid, - pro-activiteit. De receptionist(e) is voor zowel medewerkers, (internationale) studenten als bezoekers het eerste aanspreekpunt in het gebouw en daarmee het visitekaartje van de universiteit. Allen moeten zich in het contact met de receptiemedewerker welkom, begrepen en geholpen voelen. Hospitality (gastvrijheid) is hierbij het sleutelwoord. Hiermee heeft de receptionist(e) ook zicht op mogelijke onregelmatige of ongewenste bezoekers in het gebouw. Deze dienen adequaat en tijdig te worden gesignaleerd. De receptionist(e) dient het primaire proces te ontzorgen en haar/zijn rol als 'host' te vervullen. Uitgebreide informatie over de Opdracht is opgenomen in de Bijlage (Programma van Eisen Perceel 1)
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 x 12 maanden
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perceel 2: Inhuur beveiligingsdiensten Centrale meldpost
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79710000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Lieu principal d'exécution:
Eindhoven
II.2.4) Description des prestations:
De afdeling Safety & Security op de TU/e ziet in de afgelopen jaren dat er steeds meer sprake is van 'integrale veiligheid'. Met de groei van het aantal studenten, meer internationale betrekkingen en intensief wonen en recreëren (evenementen) op de campus, verandert het risicoprofiel. De focus verschuift van fysieke veiligheid in toenemende mate naar continuïteit van de universiteit. De TU/e werkt met een 24/7 beveiligingsdienst. Dit rooster wordt gedraaid met een hybride groep beveiligers, namelijk eigen bedrijfsbeveiliging en inhuurbeveiliging. De werkzaamheden van de inhuurbeveiliging omvatten alle algemene beveiligingstaken. Binnen de TU/e wordt (nog) geen onderscheid gemaakt tussen centralist en surveillance. De beveiligers dienen daarom zowel repressief in het terrein te kunnen optreden áls de coördinatie in de meldkamer te kunnen oppakken.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 750 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
3 x 12 maanden
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zie de aanbestedingsstukken
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/09/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Néerlandais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/09/2018 Heure locale: 10:05 Lieu:
Eindhoven Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Geen openbare opening
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Rechtbank Oost-Brabant Den Bosch Pays-Bas
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Rechtbank Oost-Brabant Den Bosch Pays-Bas
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité 
79992000 - Services de réception