Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 01/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Elshout: Matériel informatique

2019/S 150-369739  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Elshout: Matériel informatique

2019/S 150-369739

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 243-554340)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
432792412
Kerkstraat 35
Elshout
5154 AN
Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
Téléphone: +31 416320264
Courriel: nettie.verschure@scalascholen.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.scalascholen.nl

http://www.scalascholen.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS ICT hardware - desktops

II.1.2)
Code CPV principal
30230000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware - desktops voor Stichting Scala te Elshout. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van desktops en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 243-554340

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle desktops voor Stichting Scala. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle desktops die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Scala met 3 570 leerlingen en 324 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria

Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 60 Prijs - Weging: 40

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang: 15.1.2019 Einde: 13.12.2099

Lire:

Aanvang: 15.1.2019 Einde:
   1. 8.2029

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 01/08/2029

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30230000 - Matériel informatique