Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Emmen: Services de placement de personnel

2021/S 180-467481  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

16/09/2021
S180
Pays-Bas-Emmen: Services de placement de personnel

2021/S 180-467481

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 132-351351)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: N.V. Area Reiniging
Numéro national d'identification: 6453994
Adresse postale: Columbusstraat 25
Ville: EMMEN
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 7825VP
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: René van Zwol
Courriel: aanbesteding@areareiniging.nl
Téléphone: +31 623227695
Fax: +31 623227695
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.areareiniging.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Inhuur flexibele arbeidskrachten t.b.v. de Reinigingsdienst

II.1.2)
Code CPV principal
79610000 Services de placement de personnel

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving op een aanbesteding met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken. De aanbestedende dienst wenst met een (1) inschrijver een overeenkomst af te sluiten voor een periode van drie (3) jaar, met twee (2) maal een optionele verlenging van telkens een (1) jaar. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze Aanbestedingsleidraad, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Europese openbare procedure zoals die is vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 132-351351

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/09/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 27/09/2021

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Au lieu de:

Datum: 26-10-2021

Lire:

Datum: 09-11-2021

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Datum: 13-09-2021 Plaatselijke tijd: 13:00

Lire:

Datum: 27-09-2021 Plaatselijke tijd: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pays-Bas-Emmen: Services de placement de personnelType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
27/09/2021
16/09/2021
NL
National

 
 
C L A S S E    C P V
79610000 - Services de placement de personnel 
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire