Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Entretien des routes nationales - 31142566/31142564:prestatiecontract droog RWS MN districten Noord en Zuid

2024/S 2024-070915  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70915-2024 - Modification du marché
Pays-Bas – Entretien des routes nationales – 31142566/31142564: prestatiecontract droog RWS MN districten Noord en Zuid
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 31142566/31142564: prestatiecontract droog RWS MN districten Noord en Zuid
Description: Oorspronkelijke aanbesteding: MN PC Zuid 2020-2025 Wijziging: OG vraagt ON om kostenconsequentie in beeld te brengen voor het asfalt herstel bij de A12 Galecopperbrug. Dit betreft een drietal vakken, welke zijn afgestemd met de Regio. De uit te voeren maatregelen verharding is gebaseerd op het wegnemen van de huidige schadebeelden zoals rafeling en beginnende gatvorming. De eventueel aanwezig constructieve schades worden hier niet mee weggenomen.
Identifiant de la procédure: dda00940-d3ce-4387-a6f1-59972cd8faf5
Identifiant interne: 31142566/31142564
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233139 Entretien des routes nationales
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 77340000 Élagage des arbres et taille des haies, 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Utrecht (NL310)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Droge Areaal in Midden Nederland District Utrecht (A12 -Galecopperbrug).
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode. . Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. . Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad. . Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad opgesteld, deze is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.tenderned.nl. Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de Aanbestedingsleidraad, prevaleert de Aanbestedingsleidraad. De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de Aanbestedingsleidraad. . De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). . De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: 31142564 District Zuid
Description: Betreft de rijkswegen binnen het district Zuid in het areaal van RWS Midden Nederland.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Utrecht (NL310)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Droge Areaal in Midden Nederland District Utrecht (A12 -Galecopperbrug).
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 18/11/2023
Date de fin de durée: 31/12/2023
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation qui signe le marché: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 561 009,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 18 814 962,50 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-0001
Titre: P2 31142564 District Zuid
Date de conclusion du marché: 15/05/2020
Organisation qui signe le marché: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

   7.  Modification
Identifiant de la section: 0b5b336b-44fd-4237-bd3d-ab02ef190f4e-01
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: Meerwerk betreft de kostenconsequentie in beeld te brengen voor het asfalt herstel bij de A12 Galecopperbrug. Dit betreft een drietal vakken, welke zijn afgestemd met de Regio. De uit te voeren maatregelen verharding is gebaseerd op het wegnemen van de huidige schadebeelden zoals rafeling en beginnende gatvorming. De eventueel aanwezig constructieve schades worden hier niet mee weggenomen. Omdat dit stuk Areaal onderdeel is van het contract met deze opdrachtnemer, is er geen mededinging mogelijk voor deze werkzaamheden. Der halve is verandering van opdrachtnemer om economische redenen niet mogelijk. Daarnaast worden de raakvlakken van dit areaal beheerst door de huidige opdrachtnemer waardoor verandering van opdrachtnemer zal resulteren in aanzienlijk ongemak.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Meerwerk betreft de kostenconsequentie in beeld te brengen voor het asfalt herstel bij de A12 Galecopperbrug. Dit betreft een drietal vakken, welke zijn afgestemd met de Regio. De uit te voeren maatregelen verharding is gebaseerd op het wegnemen van de huidige schadebeelden zoals rafeling en beginnende gatvorming. De eventueel aanwezig constructieve schades worden hier niet mee weggenomen.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Numéro d’enregistrement: 361633343
Adresse postale: Griffioenlaan 2  
Ville: Utrecht
Code postal: 3526 LA
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Mark Ruygvoorn
Adresse électronique: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Téléphone: +31 615664753
Adresse internet: http://www.rijkswaterstaat.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Ville: Den Haag
Pays: Pays-Bas
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Heijmans Infra B.V.
Numéro d’enregistrement: 17104126
Adresse postale: Graafsebaan 67  
Ville: ROSMALEN
Code postal: 5248JT
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: CHellings@heijmans.nl
Téléphone: +31 735435390
Adresse internet: http://www.heijmans.nl
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: aa17dd04-8c04-4c5a-9fae-d0577e40814b - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 15:14:09 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70915-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45233139 - Entretien des routes nationales