Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 15/07/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Etten-Leur: Services de mise disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2020/S 60-144404  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/03/2020
S60
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure restreinte
Pays-Bas-Etten-Leur: Services de mise disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2020/S 060-144404

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 248-573468)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)
NumÈro national d'identification: 41105340
Adresse postale: Trivium 74
Ville: Etten-Leur
Code NUTS: NL
Code postal: 4873 LP
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Merel Swinkels
Courriel: info@das-makkelijk.nl
TÈlÈphone: +31 413726006 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.das-makkelijk.nl Adresse du profil díacheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111972

www.das-makkelijk.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111972
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
DAS inhuur specialisten ten behoeve van ICT

II.1.2)
Code CPV principal
79620000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van ICT voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van ICT ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. 20.3.2020: rectificatie: versoepeling van de kerncompetentie. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/03/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 248-573468

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: OfficiÎle benaming

Au lieu de:

ROC West-Brabant

Lire:

DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)

NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Telefoon

Au lieu de:

+31 413745084

Lire:

+31 413726006

NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: E-mail

Au lieu de:

das@inkoopmeesters.nl

das@inkoopmeesters.nl
Lire:

info@das-makkelijk.nl

info@das-makkelijk.nl
NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Adres van de aanbestedende dienst

Au lieu de:

http://www.rocwb.nl

http://www.rocwb.nl
Lire:

www.das-makkelijk.nl

www.das-makkelijk.nl
NumÈro de section: II.1.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van ICT voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van ICT ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Lire:

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van ICT voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van ICT ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. 20.3.2020: rectificatie: versoepeling van de kerncompetentie. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

NumÈro de section: II.2.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Voornaamste plaats van uitvoering

Au lieu de:

Lire:

Etten-Leur

NumÈro de section: II.2.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van ICT voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van ICT ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen ICT voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiÎle waarde aan te hangen.

Lire:

Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van ICT voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van ICT ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen ICT voor Stichting ROC West-Brabant. 20.3.2020: rectificatie: versoepeling van de kerncompetentie. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle externe inhuur van specialisten ten behoeve van ICT die nodig is voor een organisatie als Stichting ROC West-Brabant (Curio) met 2 2407 leerlingen en 2 402 medewerkers (2018).

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Kwaliteitscriterium

Au lieu de:

Lire:

Criteria: kwaliteit Weging: 60

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Prijs

Au lieu de:

Lire:

Weging: 40

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Gunningscriteria

Au lieu de:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Lire:

NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Aanvang

Au lieu de:

Date: 21/12/2018

Lire:

Date: 25/12/2018

NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Voltooiing

Au lieu de:

Date: 31/12/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

NumÈro de section: II.2.14)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Nadere inlichtingen

Au lieu de:

Lire:

20.3.2020: rectificatie: versoepeling van de kerncompetentie.

NumÈro de section: III.1.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag. Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Lire:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag. Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Lire:

Date: 15/07/2029

NumÈro de section: IV.2.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Date: 14/12/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire