Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Groningue: Élimination et traitement des ordures

2019/S 22-048305  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/01/2019 S22  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pays-Bas-Groningue: Élimination et traitement des ordures 2019/S 022-048305 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Stichting Hanzehogeschool Groningen 3671989 Zernikeplein 1 Groningen 9747 AS Pays-Bas Point(s) de contact: Henry Huisjes Courriel: Inkoop@org.hanze.nl Code NUTS: NL11 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.hanze.nl https://www.hanze.nl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Europese openbare Aanbesteding Afvalmanagement met Best Value aanpak Numéro de référence: 266 - 2018
II.1.2) Code CPV principal 90510000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De opdracht betreft: a) Als kennispartner: het (pro)actief geven van advies en bieden van ondersteuning (begeleiden) bij het realiseren van de ambitie en de doelstellingen van de HG op het gebied van afvalmanagement; b) Als kennispartner: het (pro)actief geven van advies rondom preventie van afval, wijze van afvalinzameling en bieden van ondersteuning bij de interne communicatie rondom de keuzes voor afvalinzameling bij de HG; c) Het beschikbaar stellen van door leverancier zelf voorgestelde inzamelmiddelen; d) Het zo duurzaam mogelijk inzamelen, afvoeren en verwerken van in principe alle voorkomende afvalstromen; e) Het ledigen van vetputten; f) Het beschikbaar stellen, onderhouden en reinigen van de benodigde inzamelmiddelen voor afval; g) Het op zo duurzaam mogelijke wijze verwerken en recyclen/hergebruiken van afval tot grondstof in een aantoonbaar, bij voorkeur volledige circulaire keten; h) Het rapporteren van ingezameld afval; i) Inzicht geven in de behaalde resultaten.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928480 79723000 90514000 90500000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL11 Lieu principal d'exécution:
Groningen
II.2.4) Description des prestations:
De HG is op zoek naar een (expert) leverancier voor afvalmanagement. Deze is niet uitsluitend inzamelaar en verwerker van afval, maar met name kennispartner en expert voor opdrachtgever voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van afval. Van de leverancier wordt verwacht dat deze afval niet benadert als afval, maar als grondstoffen die weer ingezet kunnen worden in de keten met als ambitie om uiteindelijk een volledig circulaire keten te realiseren. De focus ligt daarbij primair op de gehele circulaire keten. Dit begint bij preventie van afval en eindigt bij het hergebruiken van afval als grondstoffen. De aanbesteding vindt met gebruikmaking van de Best Value aanpak plaats.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Prestatie onderbouwing / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Risico dossier opdrachtgever / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Kansen dossier / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Kwalificatie en ervaring sleutelfunctionaris / Pondération: 20 Coût - Nom: Financiële uiteenzetting / Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 086-193623
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Renewi Nederland BV Postbus 8785 Eindhoven 5605 LT Pays-Bas Code NUTS: NL41
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot:
   1. 00 EUR Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Voorlichtingsbijeenkomst Best Value: De Hanzehogeschool Groningen wil de meest geschikte leverancier voor deze opdracht vinden met behulp van de Best Value aanpak. Omdat deze aanpak een wezenlijke andere wijze van inkopen en contractuitvoering is, waarbij andere zaken worden verwacht van inschrijvers en meer ruimte aan inschrijvers wordt geboden, organiseert de HG een voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 18.5.2018 van 09:30 tot 12:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt de filosofie achter Best Value uiteengezet, de procesaanpak, wat er in dat kader van de gegadigden verwacht wordt en de eerste informatie gegeven over de inhoud van de aanbesteding. Geinteresseerden dienen zich uiterlijk maandag 14 mei 2018 aan te melden via inkoop@org.hanze.nl o.v.v. voorlichting afvalmanagement. Gelieve bij de aanmelding op te geven met hoeveel personen u de bijeenkomst bijwoont. Aansluitend aan deze bijeenkomst biedt de HG de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding bij een aantal locaties. inkoop@org.hanze.nl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Rechtbank Noord Nederland Groningen Pays-Bas
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
79723000 - Services d'analyse des déchets 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères