Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 22/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Groningue: Services d'appui aux pouvoirs publics

2020/S 99-238183  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pays-Bas-Groningue: Services d'appui aux pouvoirs publics 2020/S 099-238183 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: IUC-Noord Numéro national d'identification: 50973029 Groningen Adresse postale: Emmasingel 1 Ville: Groningen Code NUTS: NL Code postal: 9726 AH Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: IUC - David van 't Hag/Lourens Wijnen Courriel: iuc@iuc-noord.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336769 Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336769 https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336769 https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336769
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=269656&B=CTMSOLUTION Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=269656&B=CTMSOLUTION
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Diensten t.b.v. internationalisering Numéro de référence: BD-EURAAN-LW-IUCN20030036
II.1.2) Code CPV principal 75130000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Betreft uitvoeren van activiteiten en programma's die het effect van internationaliseringsbeleid in de onderwijsvelden MBO/HO, IB, PO en VO helpen verhogen. Dit richt zich specifiek op die activiteiten die het Ministerie OCW uitvoert of uit wil laten voeren. Het zijn activiteiten die er op toezien internationalisering te bevorderen bij scholen, docenten en studenten. Het doel van OCW is het versterken van de internationale dimensies ten behoeve van het 'internationaal competent' worden van leerlingen en studenten. Hierbij verschilt de focus per onderwijssoort.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 21 070 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80000000 80100000 80200000 80210000 80211000 80212000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL
II.2.4) Description des prestations:
Wie zijn wij en wat is de voorgenomen opdracht Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De belanghebbende directies zijn de directies Internationaal Beleid (IB), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), Hoger Onderwijs (HO), Primair- en Voorgezet Onderwijs (PO en VO). Ons doel is het versterken van de internationale dimensies ten behoeve van het 'internationaal competent' worden van leerlingen en studenten. Dit doen wij samen met een breed en relevant onderwijsnetwerk dat bestaat uit diverse instellingen. Samen willen we de scholen, docenten en studenten in staat stellen meer internationalisering mogelijk te maken. Hierbij is gerichte focus per doelgroep nodig. Dit gecombineerd met continue aandacht voor een doorlopende leerlijn in het geval van PO en VO. Op dit moment worden al een aantal jaren vrijwel alle activiteiten op het gebied van internationalisering vanuit de verschillende directies op basis van subsidie uitgevoerd door het Nuffic. Inmiddels blijkt dat subsidie niet in alle gevallen de meeste passende wijze is om een activiteit uit te besteden. Daarom kiezen wij ervoor om met deze aanbesteding de uitvoerende activiteiten die erop toezien internationalisering te bevorderen bij scholen, docenten en studenten in de markt uit te zetten. Het betreft het uitvoeren van activiteiten en programma's die het effect van internationaliseringsbeleid onderwijsvelden MBO, HO, IB, PO en VO helpen verhogen. Gehanteerde voorwaarden en criteria: alle overeenkomsten die de Rijksoverheid afsluit, worden onder voorwaarden van het Rijk afgesloten. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zakendoen-met-het-rijk/voorwaarden-voor-rijksopdrachten https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zakendoen-met-het-rijk/voorwaarden-voor-rijksopdrachten
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 21 070 000.00 EUR
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 052-123569
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 22/06/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Den Haag Ville: Den Haag Pays: Pays-Bas
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
75130000 - Services d'appui aux pouvoirs publics 
80000000 - Services d'enseignement et de formation 
80100000 - Services d'enseignement primaire 
80200000 - Services d'enseignement secondaire 
80210000 - Services d'enseignement secondaire technique et professionnel 
80211000 - Services d'enseignement secondaire technique 
80212000 - Services d'enseignement secondaire professionnel