Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 08/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Groningue: Services de recrutement

2021/S 86-223388  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Pays-Bas-Groningue: Services de recrutement

2021/S 086-223388

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 045-112297)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Groningen
Adresse postale: Gedempte Zuiderdiep 98
Ville: Groningen
Code NUTS: NL11 Groningen
Code postal: 9711 HL
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Dinant Lubbers
Courriel: aanbestedingen@groningen.nl
Téléphone: +31 503679363
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.groningen.nl
Adresse du profil d'acheteur: http://www.groningen.nl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Veiligheidsregio Groningen
Ville: Groningen
Code NUTS: NL11 Groningen
Pays: Pays-Bas
Courriel: aanbestedingen@groningen.nl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.groningen.nl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: GGD Groningen
Ville: Groningen
Code NUTS: NL11 Groningen
Pays: Pays-Bas
Courriel: aanbestedingen@groningen.nl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.groningen.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Ter beschikking stellen van Inleenkrachten gemeente Groningen

II.1.2)
Code CPV principal
79600000 Services de recrutement

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Ter beschikking stellen van inleenkrachten. De inschrijver dient de volgende diensten te kunnen verzorgen: - ter beschikking stellen van Inleenkrachten op basis van de CAO voor uitzendkrachten (Perceel 1 en 2), - verloning en ter beschikking stellen van door opdrachtgever geworven payrollkrachten op basis van de geldende wet- en regelgeving, de reglementen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (perceel 3).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 045-112297

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 28/04/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/06/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Au lieu de:

Date: 27/07/2021

Lire:

Date: 06/09/2021

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 28/04/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/06/2021

Heure locale: 10:05

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Naar aanleiding van vragen en antwoorden in de nota's van Inlichtingen van de aanbesteding "Ter beschikking stellen van Inleenkrachten" heeft opdrachtgever besloten om de aanbesteding aan te passen en de beoordeling van de prijs te wijzigen van een relatieve methodiek naar een absolute methodiek. De tarievenbladen zijn hierop aangepast. De overige gunningscriteria blijven ongewijzigd. Door deze rectificatie zal er nog een extra vragenronde worden gehouden en de termijn voor het indienen van de inschrijving opschuiven. Voor de voorwaarden van indienen en overige van toepassing zijnde voorwaarden verwijzen wij u naar de offerteaanvraag "Ter beschikkingstellen van Inleenkrachten" versie rectificatie waarin ook de nieuwe planning is opgenomen.
Pays-Bas-Groningue: Services de recrutementType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices
08/06/2021
04/05/2021
NL
National

 
 
C L A S S E    C P V
79600000 - Services de recrutement 
79621000 - Services de mise à disposition de personnel de bureau