Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Haarlem: ...limination et traitement des ordures

2021/S 199-519216  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pays-Bas-Haarlem: ...limination et traitement des ordures 2021/S 199-519216 Avis de prÈinformation
Le prÈsent avis est un avis de prÈinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Provincie Noord-Holland NumÈro national d'identification: 24460435 Adresse postale: Houtplein 33 Ville: Haarlem Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2012 DE Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: A.M. Weijers Courriel: aanbestedingen@noord-holland.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.noord-holland.nl
I.3) Communication Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Marktconsultatie - Duurzaam inzamelen en verwerken van bedrijfsafval provincie Noord-Holland NumÈro de rÈfÈrence: 1700326
II.1.2) Code CPV principal 90510000 ...limination et traitement des ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
De provincie Noord-Holland wenst ÈÈn opdrachtnemer die vanaf medio 2022 de gehele afvalketen verzorgt voor al haar locaties in de provincie NH. Het betreft het verhuren van meerdere soorten containers en het ledigen en het afvoeren van de verschillende afvalstromen (bedrijfsafval) als is omschreven in de bijgevoegde documenten. De provincie wenst met deze aanbesteding te komen tot de meest duurzame wijze van inzamelen en verwerken van bedrijfsafval, om daarmee circulaire afvalinzameling te realiseren.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: NL32 Noord-Holland Lieu principal d'exÈcution:
Haarlem
II.2.4) Description des prestations:
De opdracht omvat 4 hoofdlocaties (kantoren) en daarnaast ca. 18 buiten- en projectlocaties in Noord-Holland. Een overzicht met nadere informatie over de hoeveelheden bedrijfsafval is onderdeel van de bijgevoegde documenten.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.3) Date prÈvue pour le lancement de la procÈdure de passation:
31/01/2022
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Gedurende de marktconsultatieronde vindt communicatie tussen de provincie en geÔnteresseerde ondernemers plaats via de berichtenbox op het dashboard van dit TenderNed project met kenmerk 331432.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures