Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Haarlem: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2020/S 200-484179  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pays-Bas-Haarlem: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 2020/S 200-484179 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Provincie Noord-Holland Numéro national d'identification: 24460435 Adresse postale: Houtplein 33 Ville: Haarlem Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 2012 DE Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Inge Utens Courriel: aanbestedingen@noord-holland.nl Téléphone: +31 235145079 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.noord-holland.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Samenwerkingsovereenkomst oeververvangingen Numéro de référence: 1268705
II.1.2) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
De scope van de opdracht betreft in beginsel alle oevertrajecten die zijn opgenomen in het PMO 2020-2027 (zie bijlage, onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten in oktober 2019), met uitzondering van: - de oevertrajecten 15 (reeds uitgevoerd), 18 en 20 (reeds gegund) en 19 en 21 (waarvoor de voorbereiding al voor 2019 is opgestart), - het baggerproject opgenomen in het PMO: Amstel.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL NEDERLAND Lieu principal d'exécution:
Noord-Holland
II.2.4) Description des prestations:
De geraamde financiële omvang van het gehele programma is op dit ogenblik circa 50 000 000 EUR, dit is inclusief PEAT-kosten (projectmanagement, engineering, toezicht en administratie) en onvoorzien, exclusief btw. Daarbij geldt het voorbehoud dat het PMO 2020-2027 door Provinciale Staten moet worden vastgesteld. Het PMO wordt periodiek geactualiseerd en bijgewerkt op basis van ontwikkelingen en nieuwe informatie. De financiële kaders worden derhalve in de komende periode herzien, wat kan leiden tot andere bedragen of tot verschuiving van trajecten in de tijd (zowel eerder als later). De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Gegadigden kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 0 Coût - Nom: Transparante kostenstructuur / Pondération: 0
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Optie tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met tweemaal één jaar.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 193-467789
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Samenwerkingsovereenkomst oeververvangingen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Combinatie Beens Groep - Hakkers Numéro national d'identification: 05047611 Adresse postale: Nylonstraat 16 Ville: Genemuiden Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 8281 JX Pays: Pays-Bas Courriel: h.beens@beensgroep.nl Téléphone: +31 383855585 Fax: +31 383855509 Adresse internet: http://www.beensgroep.nl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 000 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank te Noord-Holland Ville: Haarlem Pays: Pays-Bas Courriel: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl Téléphone: +31 883611179 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
In de aanbestedingsstukken wordt vermeld hoe lang de stand still periode na de selectiebeslissing of gunningsbeslissing bedraagt, waarbij de minimale wettelijke termijnen worden aangehouden. Indien er na deze stand still periode geen gerechtelijke procedure is aangespannen tegen de genomen beslissing heeft de gegadigde/inschrijver zijn rechten in deze verwerkt.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques