Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Haarlem: Travaux d'entretien routier

2021/S 8-013348  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pays-Bas-Haarlem: Travaux d'entretien routier 2021/S 008-013348 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Provincie Noord-Holland Numéro national d'identification: 24460435 Adresse postale: Houtplein 33 Ville: Haarlem Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 2012 DE Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Edith Brandt Courriel: aanbestedingen@noord-holland.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.noord-holland.nl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Aanbesteding gebiedscontract Noord-Holland Zuid
II.1.2) Code CPV principal 45233141 Travaux d'entretien routier
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL NEDERLAND Code NUTS: NL32 Noord-Holland Lieu principal d'exécution:
Regio Noord-Holland Zuid.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Het volledige Areaal (alle weginfrastructuur, vaarweginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, beweegbare kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen/terreinen binnen de beheergrenzen van de provincie Noord-Holland, gebied Noord-Holland Zuid) dient gedurende tien jaar aan de contractuele eisen te voldoen. Middels de door de opdrachtnemer op te stellen onderhoudsstrategie dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan vooraf bepaalde onderhoudsbehoefte en/of end-of-life. Daarbij ontzorgt de opdrachtnemer de aanbesteder en draagt, als "goed huisvader" de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het beschreven areaal.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 123
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 146-333633
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Aanbesteding gebiedscontract Noord-Holland Zuid
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
18/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: De Jong Zuurmond/Mobilis/Van Gelder, de combinatie MGZ vof Numéro national d'identification: 72163399 Adresse postale: Petroleumhavenweg 4 Ville: Amsterdam Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 1041 AC Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 65 000 000.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank te Noord-Holland Ville: Haarlem Pays: Pays-Bas Courriel: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl Téléphone: +31 883611179 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zie selectieleidraad.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233141 Travaux d'entretien routier
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL NEDERLAND Lieu principal d'exécution:
Regio Noord-Holland Zuid.
VII.1.4) Description des prestations:
Gebiedscontract Noord-Holland Zuid.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/03/2021 Fin: 30/07/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 65 000 000.00 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Combinatie MGZ vof Numéro national d'identification: 72163399 Adresse postale: Landdrostlaan 49 Ville: Apeldoorn Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 7327 GM Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Op de P&R Getsewoud wordt een laadinfrastructuur aangebracht door derden om elektrische bussen op te laden. De indeling dient hiervoor te worden aangepast.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Connexxion wil de concessie op de solitaire busbaan HOV-3 uitvoeren met elektrische bussen. Hiervoor dient een laadinfrastructuur gerealiseerd te worden langs het traject. Deze laadinfrastructuur wordt door de concessieverlener uitgevoerd. Om de bussen daar te halteren en op te laden dient de indeling van de P&R te worden aangepast. Zo komen er haltevoorzieningen, een keerlus en aanpassingen aan de verharding. Het aanbrengen van de haltevoorzieningen, een keerlus en de aanpassingen aan de verharding zijn in lijn met activiteiten die de Gebiedsaannemer i.h.k.v. onderhoud en instandhouding verricht. De gebiedsopdrachtnemer draagt het werk na realisatie aan zichzelf over (beperking van risico's) en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud in de komende jaren.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 70 691 374.73 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 71 224 374.73 EUR
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier