Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Haarlem: Travaux d'entretien routier

2021/S 228-599385  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pays-Bas-Haarlem: Travaux d'entretien routier 2021/S 228-599385 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Provincie Noord-Holland NumÈro national d'identification: 24460435 Adresse postale: Houtplein 33 Ville: Haarlem Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2012 DE Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Edith Brandt Courriel: aanbestedingen@noord-holland.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.noord-holland.nl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Aanbesteding gebiedscontract Noord-Holland Zuid
II.1.2) Code CPV principal 45233141 Travaux d'entretien routier
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: NL Nederland Code NUTS: NL32 Noord-Holland Lieu principal d'exÈcution:
Regio Noord-Holland Zuid
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Het volledige Areaal (alle weginfrastructuur, vaarweginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, beweegbare kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen/terreinen binnen de beheergrenzen van de provincie Noord-Holland, gebied Noord-Holland Zuid) dient gedurende tien jaar aan de contractuele eisen te voldoen. Middels de door de opdrachtnemer op te stellen onderhoudsstrategie dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan vooraf bepaalde onderhoudsbehoefte en/of End-of-Life. Daarbij ontzorgt de opdrachtnemer de aanbesteder en draagt, als ëgoed huisvaderí de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het beschreven areaal.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 123
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 146-333633
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Aanbesteding gebiedscontract Noord-Holland Zuid
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
18/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: De Jong Zuurmond/ Mobilis/ Van Gelder, de combinatie MGZ vof NumÈro national d'identification: 72163399 Adresse postale: Petroleumhavenweg 4 Ville: Amsterdam Code NUTS: NL Nederland Code postal: 1041 AC Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 65 000 000.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Rechtbank te Noord-Holland Ville: Haarlem Pays: Pays-Bas Courriel: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl TÈlÈphone: +31 883611179 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zie selectieleidraad.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233141 Travaux d'entretien routier
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exÈcution:
Regio Noord-Holland Zuid
VII.1.4) Description des prestations:
Gebiedscontract Noord-Holland Zuid.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 123
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 65 000 000.00 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Combinatie MGZ vof NumÈro national d'identification: 72163399 Adresse postale: Landdrostlaan 49 Ville: Apeldoorn Code NUTS: NL Nederland Code postal: 7327 GM Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
De wijziging betreft het aanpassen van het fietspad op een rotonde langs de provinciale weg N231b
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
De huidige indeling van de rotonde bij de Jane Addamslaan op de N231b is voor fietsers niet optimaal. Na o.m. meldingen uit de omgeving en nieuwe verkeerscijfers moet de veiligheidssituatie worden verbeterd. Om zichtbaarheid van fietsers te verhogen voor verkeer dat de rotonde gebruikt, dienen de fietspaden van vorm veranderen. Regulier onderhoud aan de N231b incl.rotonde maakt al onderdeel uit van het GBC, de te verrichten werkzaamheden zijn daarbij in lijn met activiteiten die de GBC ihkv onderhoud en instandhouding verricht. De GBC kent de omgeving en heeft goede contacten met de stakeholders. Voor het opnieuw indelen van de rotonde zijn gesprekken nodig met de stakeholders. De nieuwe rotonde loopt over gronden van de gemeente en een particulier. Door de kennis van de GBC van de omgeving met bijbehorende stakeholders verloopt dit proces efficiÎnter. Daarnaast draagt de GBC het werk na realisatie aan zichzelf over (beperking van risicoís) en is verantw voor het B&O in komende jaren.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 72 380 927.31 EUR Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 72 623 378.94 EUR Pays-Bas-Haarlem: Travaux d'entretien routierType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 24/11/2021 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier