Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Harderwijk: Travaux de construction

2020/S 67-158603  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure restreinte Pays-Bas-Harderwijk: Travaux de construction 2020/S 067-158603 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Harderwijk Numéro national d'identification: 27724370 Ville: Harderwijk Code NUTS: NL Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Pauline Bos Courriel: ea@pro10.nl Téléphone: +31 703819724 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.harderwijk.nl www.harderwijk.nl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Waterfront fase drie te Harderwijk ontwikkelingscompetitie deelgebied één
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Deze Europese niet-openbare aanbesteding ziet op het sluiten van een koop-/realisatieovereenkomst (hierna: overeenkomst) met één opdrachtnemer voor het ontwikkelen en realiseren van de locaties "stadswerven" en "kades". Gemeente Harderwijk ontwikkelt, in nauwe samenwerking met andere partijen, het project Waterfront. Een veelomvattend project dat de stad volop toekomst biedt als toeristische trekpleister, als aantrekkelijke woonstad en als regionaal economisch centrum. Met het Waterfront wordt de relatie tussen de stad en het water hersteld en ontstaat een nieuwe aantrekkelijke kustlijn die berekend is op de eisen van de moderne tijd, met respect voor de natuur en het historische karakter van Harderwijk. Voor verdere informatie omtrent de opdracht wordt verwezen naar de vragenlijsten in Negometrix.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 260 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45211300
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Lieu principal d'exécution:
Harderwijk
II.2.4) Description des prestations:
Uitgangspunt is een koop-/realisatieovereenkomst sluiten met een professionele en geschikte partij die een plan aanbiedt dat voldoet aan de eisen en beoordeeld wordt als het plan met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Op dit moment is het bestemmingsplan; Is nog niet onherroepelijk; parallel aan deze selectieprocedure wordt het bestemmingsplan in het tweede kwartaal 2019 in procedure gebracht. Vaststelling door de raad wordt verwacht in het eerste of tweede kwartaal 2020. Indien het bestemmingsplan leidt tot tot procedures bij Raad van State kunnen de kosten m.b.t. de vertraging niet worden verhaald bij de gemeente. Het is de intentie van de aanbestedende dienst dat de woningen binnen uiterlijk drie jaar, na datum ingaan van de overeenkomst gerealiseerd zijn dan wel dat daar duidelijk zicht op is.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Plan: Architectonische invulling / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Duurzaamheid/milieu / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Plan van aanpak/communicatie / Pondération: 20 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zie selectieleidraad paragraaf
   2. 5.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Het is de intentie van de aanbestedende dienst dat de woningen binnen uiterlijk drie jaar, na datum ingaan van de overeenkomst gerealiseerd zijn dan wel dat daar duidelijk zicht op is. Daarom staat in deze aankondiging de looptijd van de opdracht op 36 maanden. Dit kan in de praktijk afwijken.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 133-325911
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: V.O.F. Ontwikkelingscombinatie BPD/Trebbe; BPD Ontwikkeling bv Ville: Amersfoort Code NUTS: NL Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trebbe Wonen bv Ville: Enschede Code NUTS: NL Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 260 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 6 250 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Gelderland Ville: Arnhem Pays: Pays-Bas
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45211300 - Travaux de construction complète de maisons