Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye: Bulbes de fleurs

2020/S 69-164084  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-La Haye: Bulbes de fleurs

2020/S 069-164084

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 032-074492)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Den Haag
Numéro national d'identification: 221909103
Adresse postale: Spui 70
Ville: Den Haag
Code NUTS: NL
Code postal: 2511 BT
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Ron Huisman
Courriel: aanbesteden@denhaag.nl
Téléphone: +31 613716354 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.denhaag.nl Adresse du profil d'acheteur: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

http://www.denhaag.nl
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Raamovereenkomst leverantie bloembollen

Numéro de référence: 190096

II.1.2)
Code CPV principal
03451200

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
De aanbesteding betreft de leverantie zonder het planten van bloembollen en bij voorkeur van biologische bollen. Het gaat om de bloembollen die in het voorjaar bloeien. Het doel van de aanbesteding bestaat uit het op een directe en indirecte manier stimuleren en verduurzamen van bloembollen in de openbare ruimte. De totale omvang van het aantal te leveren bloembollen en de verhouding tussen de verschillende bloembollen is onzeker. De verwachting is dat er per jaar voor ongeveer 250 000,- EUR aan bloembollen via deze raamovereenkomst worden afgenomen. Er wordt structureel 100 000,- EUR per jaar beschikbaar gesteld voor biologische bollen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 032-074492

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang:
   1. 6.2020 Einde: 31.5.2024 Deze opdracht kan worden verlengd: ja Verlenging van maximaal twee x 1 (één) jaar.

Lire:

Aanvang:
   8. 6.2020 Einde:
   7. 6.2024 Deze opdracht kan worden verlengd: ja Verlenging van maximaal twee x 1 (één) jaar.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 11:01

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 11:01

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
03451200 - Bulbes de fleurs