Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye: Logiciels de copie de sécurité ou de récupération

2021/S 86-223767  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pays-Bas-La Haye: Logiciels de copie de sécurité ou de récupération 2021/S 086-223767 Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: Ministerie van Defensie Adresse postale: Kalvermarkt 32 Ville: Den Haag Code postal: 2511 CB Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Ministerie van Defensie Hoofdkantoor À l'attention de: Rob van Heeswijk E-mail: RMJ.v.Heeswijk@mindef.nl Téléphone: +31 651069754 Adresse(s) internet: Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.defensie.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=141509 RMJ.v.Heeswijk@mindef.nl http://www.defensie.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=141509
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.3) Activité principale Défense
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché Dynamisch Aankoopsysteem Hosting Componenten en Onderhoud 2020
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Fournitures Achat Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Utrecht Code NUTS NL Nederland NL Nederland
II.1.3) Information sur l'accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Dit is de selectieleidraad voor de niet-openbare Europese aanbesteding, via een Dynamisch Aankoopsysteem, van de opdracht: Hosting Componenten en Onderhoud (en advies) (HC&O 2020) De aanbestedende dienst past daartoe de procedure voor een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) toe volgens de Aanbestedingswet 2012. De selectieleidraad bevat onder meer informatie over de eisen waaraan de (inhoud van de) levering en de daaraan gerelateerde dienstverlening dient te voldoen, het verloop van de aanbestedingsprocedure en de eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving dient te voldoen. Beoogde situatie DMO Inkoop IT is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe Raamovereenkomst voor Hosting en Componenten die vermoedelijk via een Europese Aanbesteding in 2020 in de markt gezet gaat worden. Op dit moment beschikt Defensie niet over geschikte overeenkomsten voor de inkoop van deze productcategorie. Hierdoor is een oplossing voor de tussenliggende periode noodzakelijk. DMO Inkoop IT acht een DAS hiervoor een geschikt middel. Daarnaast wil DMO Inkoop IT middels een DAS een platform creëren voor de verwerving van Hosting en Componenten waarin het mogelijk is om snel en flexibel mee te bewegen met marktontwikkelingen en leveranciersontwikkelingen, alsmede veranderingen in de behoeften vanuit de Defensieorganisatie. Aanvullend kan vermeld worden dat deelname aan het DAS gedurende de gehele looptijd van het DAS mogelijk blijft. Hierdoor is continu, gedurende de looptijd van het DAS, toetreding mogelijk van deelnemers uit zowel het MKB en grotere ondernemingen, nieuw of reeds bestaand op de leveranciersmarkt. Contactpersoon De contactpersoon voor deze DAS is Dhr. R.M.J. van Heeswijk, sr. contractmanager van DMO inkoop IT. E-mailadres: rmj.v.heeswijk@mindef.nl Alle correspondentie en contacten dienen uitsluitend via Negometrix en deze contactpersoon te verlopen. Wat is een DAS Een DAS is een elektronisch aankoopsysteem voor het doen van gangbare aankopen met algemene kenmerken gedurende een bepaalde tijd. De procedure begint met een aankondiging van de opdracht, met de vermelding dat de aanbesteding volgens een DAS verloopt (aankondiging van het instellen van een DAS). In de selectieleidraad vermeldt de aanbestedende dienst wat de aard van de aankopen in het DAS zal zijn en de informatie over de te gebruiken elektronische apparatuur, technische bepalingen en specificaties voor de verbinding. De aanbestedende dienst geeft gedurende de hele looptijd van het systeem geheel vrije elektronische toegang tot de selectieleidraad en alle aanvullende documenten. Tijdens de vastgestelde looptijd van het DAS kunnen ondernemers zich aanmelden om toegelaten te worden tot het DAS. Ondernemers die met hun Inschrijving voor deelname voldoen aan de selectiecriteria zullen worden toegelaten binnen het DAS. Nadat ondernemers zijn toegelaten (deelname) binnen het DAS kunnen zij meedingen naar opdrachten voor de gevraagde leveringen en/of diensten. De looptijd van het DAS zal zijn:
   4. 2.2020 tot en met (ingeschat) eind juni 2021 (tenzij eerder wordt stopgezet zoals gesteld in paragraaf
   1. 1.10). De volgende stap is de publicatie van een daadwerkelijk concrete specifieke overheidsopdracht (offerteaanvraag) binnen het DAS. De aanbestedende dienst nodigt in het kader van een Dynamisch Aankoopsysteem alle deelnemers uit om een offerte in te dienen. Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:
https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveranciers rmj.v.heeswijk@mindef.nl https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveranciers
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 48710000 Logiciels de copie de sécurité ou de récupération, 48800000 Systèmes d'information et serveurs, 48821000 Serveurs de réseau, 48822000 Serveurs informatiques, 50312000 Maintenance et réparation de matériel informatique, 50312300 Maintenance et réparation de matériel de réseau informatique, 50312310 Maintenance de matériel de réseau informatique, 50312320 Réparation de matériel de réseau informatique 48710000 Logiciels de copie de sécurité ou de récupération 48800000 Systèmes d'information et serveurs 48821000 Serveurs de réseau 48822000 Serveurs informatiques 50312000 Maintenance et réparation de matériel informatique 50312300 Maintenance et réparation de matériel de réseau informatique 50312310 Maintenance de matériel de réseau informatique 50312320 Réparation de matériel de réseau informatique
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) Valeur: 990 000,00 EUR Hors TVA
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Restreinte
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution Prix le plus bas
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DM20-141509
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Diverse
Lot nº: 0 - Intitulé: HC&O 2020
V.1) Date d'attribution du marché:
23.4.2021
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: PQR bv Ville: Utrecht Pays: Pays-Bas
V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 1 000 000,00 EUR Hors TVA Valeur totale finale du marché:
Valeur: 990 000,00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre d'années: 1
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: oui Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d'être sous-traitée:
Valeur hors TVA 990 000,00 EUR Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter: Opdracht DAS gaat over in een ROK met betreffende leverancier.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires:
Min. van Defensie
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ministerie van Defensie Ville: Den Haag Pays: Pays-Bas
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.4) Date d'envoi du présent avis:
29.4.2021 Pays-Bas-La Haye: Logiciels de copie de sécurité ou de récupérationType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournituresfournitures 04/05/2021 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
48710000 - Logiciels de copie de sécurité ou de récupération 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
48821000 - Serveurs de réseau 
48822000 - Serveurs informatiques 
50312000 - Maintenance et réparation de matériel informatique 
50312300 - Maintenance et réparation de matériel de réseau informatique 
50312310 - Maintenance de matériel de réseau informatique 
50312320 - Réparation de matériel de réseau informatique