Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye:Services de développement de logiciels personnalisés

2023/S 55-158894  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pays-Bas-La Haye: Services de développement de logiciels personnalisés 2023/S 055-158894 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Den Haag Numéro national d'identification: 221909103 Adresse postale: Spui 70 Ville: Den Haag Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2511 BT Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Bram de Jong Courriel: aanbesteden@denhaag.nl Téléphone: +31 613716354 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.denhaag.nl Adresse du profil d'acheteur: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kiezers buiten Nederland (KBN6) Numéro de référence: 220077
II.1.2) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
In de Kieswet is vastgelegd dat de burgemeester en wethouders van Den Haag zorgdragen voor de registratie van kiesgerechtigde Nederlanders die in het buitenland wonen. Deze opdracht heeft gemeente Den Haag gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het systeem dat de gemeente Den Haag ondersteunt bij deze bijzondere opdracht is een belangrijk instrument voor het goed organiseren van verkiezingen voor Kiezers buiten Nederland (KBN). Het systeem heet KBN6. De gemeente Den Haag is intellectueel eigenaar van de software KBN6. De opdracht betreft: A) Kleine functionele aanpassingen B) Ontwikkeling in projectvorm (grote(re) wijzigingen en uitbreidingen). C) Beheer van software (Technisch Applicatie Beheer) D) Hosting van applicatie E) (As-is) Migratie huidige applicatie en data
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels 72262000 Services de développement de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exécution:
Den Haag
II.2.4) Description des prestations:
Betreft het verlenen van diensten, voor de volledige contractduur van maximaal 8 jaar (inclusief verlenging), in het kader van KBN 6 voor: A) Kleine functionele aanpassingen B) Ontwikkeling in projectvorm (grote(re) wijzigingen en uitbreidingen). C) Beheer van software (Technisch Applicatie Beheer) D) Hosting van applicatie E) (As-is) Migratie huidige applicatie en data Raming voor verwachtte werkzaamheden is tussen 200k en 300k per jaar. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze raming.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 70 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen er ontwikkelingen en/of aanpassingen aan de applicatie nodig zijn. De aard en omvang van deze ontwikkelingen is divers. Kleine updates en aanpassingen vallen onder scope A 'Kleine functionele aanpassingen'. Deze aanpassingen vallen daarmee onder de standaard dienstverlening. De grote ontwikkelingen in projectvorm zijn geen onderdeel van de standaard dienstverlening. Dit omdat de projecten incidenteel en uniek zijn in aard en omvang. Aanbestedende dienst wil de mogelijkheid houden om laatstgenoemde 'ontwikkelprojecten' uit te vragen bij de nieuwe contractpartij. Derhalve neemt Opdrachtgever een optie op tot aanvullende projectmatige ontwikkelingen teneinde deze onder de nu voorliggende opdracht te kunnen afroepen. Verdere details opgenomen in de selectieleidraad paragraaf
   2. 5.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 231-667267
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Aanbestedende dienst heeft helaas de conclusie moeten trekken dat het niet mogelijk is de gunningsfase tijdig (conform) planning te laten starten. Als gevolg van, is het niet mogelijk de implementatie te laten plaatsvinden binnen het vastgestelde en beoogde tijdslot startend in juli 2023. Uitloop hiervan is geen optie omdat er binnen 3 maanden voorafgaand aan een verkiezing geen werkzaamheden aan de applicatie en/of data mag plaatsvinden. Daarnaast is er binnen de aanbestedende dienst discussie ontstaan over voorliggende scope. Teneinde partijen niet onnodig stand-by te houden voor een nog nader te bepalen planning, evenals de mogelijkheid te hebben de scope aan te passen indien dit toch door de interne organisatie gewenst is, heeft aanbestedende dienst besloten de aanbestedingsprocedure af te breken.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Den Haag Adresse postale: Prins Clauslaan 60, Ville: Den Haag Code postal: 2595 AJ Pays: Pays-Bas Courriel: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Téléphone: +31 703813131 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Rechtbank Den Haag Adresse postale: Prins Clauslaan 60 Ville: Den Haag Pays: Pays-Bas Courriel: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Kiezers buiten Nederland (KBN6) 17/03/2023 NLD National
 
 
C L A S S E    C P V
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72262000 - Services de développement de logiciels