Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 04/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye: Services d'enseignement et de formation

2020/S 99-238094  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-La Haye: Services d'enseignement et de formation

2020/S 099-238094

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 083-197370)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Numéro national d'identification: 27380834
Adresse postale: Turfmarkt 147, postbus 20301
Ville: Den Haag
Code NUTS: NL
Code postal: 2500 EH
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: A.M. van der Rest-Koop
Courriel: a.m.van.der.rest@minjenv.nl
Téléphone: +31 650037065 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid Adresse du profil d'acheteur: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/123960

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/123960
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Uitvoering leerstraffen So-Cool en Tools4U ten behoeve van de Raad voor de Kinderbescherming

Numéro de référence: 2749317

II.1.2)
Code CPV principal
80000000

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één inschrijver per perceel voor de uitvoering voor de leerstraf So-Cool en de leerstraf Tools4U. Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De looptijd van de beoogde raamovereenkomsten bedraagt twee (2) jaar met voor opdrachtgever de optie van verlenging van de looptijd met tweemaal een periode van maximaal twaalf maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 083-197370

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 04/06/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 05/06/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Partijen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de antwoorden gegeven in de eerste Nota van Inlichtingen. Partijen hebben tot vrijdag 22 mei 16:00, de tijd om deze vragen in te dienen. De opdrachtgever zal uiterlijk dinsdag 26 mei een tweede Nota van Inlichtingen publiceren. Dit heeft gevolgen voor de termijnen zoals vermeld in het beschrijvend document. De datum voor het indienen van een inschrijving wordt daarom verplaatst naar vrijdag 5 juni 12:00.

 
 
C L A S S E    C P V
80000000 - Services d'enseignement et de formation