Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye: Services de gestion relatifs à l'informatique

2020/S 68-162372  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-La Haye: Services de gestion relatifs à l'informatique

2020/S 068-162372

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 037-087586)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Numéro national d'identification: 41335830
Adresse postale: Turfmarkt 147
Ville: Den Haag
Code NUTS: NL
Code postal: 2511 DP
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Asha Debidien
Courriel: asha.debidien@rijksoverheid.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
ICT ondersteuning buitenlocaties

Numéro de référence: 201850004.069.001

II.1.2)
Code CPV principal
72510000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Op dit moment vindt de ICT werkplekondersteuning op buitenlocaties, thuis- en mobiele werkplekken plaats door een externe partij. SSC-ICT heeft besloten een Europese openbare aanbesteding uit te schrijven voor continuering van genoemde werkzaamheden.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 037-087586

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aanvullende CPV-code(s)

Au lieu de:

72541000

72514300

72514100

72514000

Lire:

72514300

72514100

72514000

72541000

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang:
   2. 6.2020 Einde:
   1. 6.2022 Deze opdracht kan worden verlengd: ja We verlengen de overeenkomst maximaal twee keer voor maximaal twaalf maanden per keer.

Lire:

Aanvang:
   1. 7.2020 Einde: 30.6.2022 Deze opdracht kan worden verlengd: ja We verlengen de overeenkomst maximaal twee keer voor maximaal twaalf maanden per keer.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 11/05/2020

Heure locale: 14:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 14:30

Lire:

Date: 11/05/2020

Heure locale: 14:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
De aanbestedende dienst heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19, de planning wederom aangepast. De datum voor het publiceren van de Nota van Inlichtingen één en twee is verschoven naar
   7. 4.2020. Wij vinden het heel vervelend dat wij dit in deze fase moeten beslissen, maar zien ons hiertoe genoodzaakt. Tot zover. Wij houden u op de hoogte via TenderNed.

 
 
C L A S S E    C P V
72510000 - Services de gestion relatifs à l'informatique 
72514000 - Services de gestion des installations informatiques 
72514100 - Services de gestion d'installations impliquant des activités informatiques 
72514300 - Services de gestion d'installations pour la maintenance de systèmes informatiques 
72541000 - Services d'extension informatique