Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 11/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye:Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2023/S 55-158731  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Pays-Bas-La Haye: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2023/S 055-158731

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 043-127778)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Stichting Lucas Onderwijs
Numéro national d'identification: 48482706
Adresse postale: Saffierhorst 105
Ville: 'S-GRAVENHAGE
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 2592GK
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Dominique Bribosia
Courriel: aanbesteding@lucasonderwijs.nl
Téléphone: +31 703001100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lucasonderwijs.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Inhuur van leraren en onderwijsondersteuners voor het primair en voortgezet onderwijs

II.1.2)
Code CPV principal
79620000 Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Lucas Onderwijs wil via deze Europese aanbesteding een Managed Service Provider (MSP) contracteren voor de inhuur op de scholen. De reikwijdte van de aanbesteding is de inhuur van leraren en onderwijsondersteuners voor het primair en voortgezet onderwijs. De MSP wordt het eerste aanspreekpunt voor de schoolleiders bij het uitzetten van inhuuraanvragen. De MSP heeft toegang tot de gehele markt voor het invullen van inhuuraanvragen, dus zowel detacheerders, zzp'ers als zzp-bemiddelaars. De MSP fungeert onafhankelijk vanuit een neutrale rol en is het verlengstuk van Lucas Onderwijs richting de inhuurmarkt. De dienstverlening van de MSP betreft het volgende op hoofdlijnen: Uitvoering inhuurproces ter ondersteuning van de schoolleiders. Uitzetten inhuuraanvraag breed in de markt (netwerk Lucas Onderwijs en overig). Contractbeheer inhuur (beheersen inhuurrisico's, dossier opbouw, urenregistratie, facturatie, uitvoeren verlenging inhuuropdracht).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 043-127778

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 07/04/2023

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 11/04/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Datum: 07-04-2023 Plaatselijke tijd: 13:00

Lire:

Datum: 11-04-2023 Plaatselijke tijd: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
De deadline voor het indienen van Inschrijvingen is gewijzigd naar 11 april 10.00 uur
Inhuur van leraren en onderwijsondersteuners voor het primair en voortgezet onderwijs 11/04/2023 17/03/2023 NLD National
 
 
C L A S S E    C P V
79600000 - Services de recrutement 
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire