Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 22/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye: Services de réparation et d'entretien

2020/S 68-162383  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-La Haye: Services de réparation et d'entretien

2020/S 068-162383

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 031-072744)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Den Haag
Numéro national d'identification: 221909103
Adresse postale: Spui 70
Ville: Den Haag
Code NUTS: NL
Code postal: 2511 BT
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Ron Huisman
Courriel: aanbesteden@denhaag.nl
Téléphone: +31 613716354 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.denhaag.nl Adresse du profil d'acheteur: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

http://www.denhaag.nl
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Onderhoud en nieuwbouw beweegbare fysieke afsluitingen

Numéro de référence: 190146

II.1.2)
Code CPV principal
50000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Deze aanbesteding heeft betrekking op 78 beweegbare fysieke afsluitingen (BFA's), welke zijn onderverdeeld in zes tramhekken en 72 installaties met inzinkbare palen, ook wel pollers genoemd. De scope van de aanbesteding is te verdelen in de volgende onderdelen: - binnen kantoortijd: op afroep van opdrachtgever het eerste- en tweedelijns correctief onderhoud van installaties, - buiten kantoortijd: na constatering van een hoge prioriteit van het Veeg en Straatbedrijf (VSB) op afroep het eerste- en tweedelijns correctief onderhoud van installaties, - het leveren van componenten, - het verwijderen van (delen van) installaties, - het geheel of gedeeltelijk vervangen van installaties (preventief onderhoud), - het aanleggen van nieuwe installaties.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 031-072744

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang:
   1. 6.2020 Einde:
   1. 6.2023 Deze opdracht kan worden verlengd: ja Verlenging van maximaal twee x 1 (één) jaar.

Lire:

Aanvang:
   1. 9.2020 Einde: 31.8.2023 Deze opdracht kan worden verlengd: ja Verlenging van maximaal twee x 1 (één) jaar.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 22/06/2020

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 11:01

Lire:

Date: 22/06/2020

Heure locale: 11:01

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels) 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection