Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 08/02/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye: Travaux de construction

2021/S 8-013278  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pays-Bas-La Haye: Travaux de construction

2021/S 008-013278

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 237-582033)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Rijksvastgoedbedrijf
Numéro national d'identification: 552550970
Adresse postale: Korte Voorhout 7
Ville: Den Haag
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 2511 CW
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Özlem Koruk
Courriel: Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
17185 Schietfaciliteiten Soesterberg bouwfase 1

Numéro de référence: 17185

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om, ten behoeve van het Ministerie van Defensie, nieuwe schietfaciliteiten te bouwen te Soesterberg. De schietfaciliteiten worden gefaseerd aanbesteed- en uitgevoerd in drie delen:
   1.  bouwrijp maken gehele projectkavel (incl. sloop V-46) en realiseren deelproject E - Energiegebouw deel I (trafo en laagspanning) (TenderNed-kenmerk: 265251);
   2.  bouwfase 1 (onderhavig project) deelprojecten: a) terreininrichting en periferie; b) facilitair gebouw; c) CQB-faciliteit (C1) + CQB-toren (C2); e) energiegebouw deel II (overkapping en ijskelder).
   3.  bouwfase 2 (nog te starten) deelproject: d) Schietbaan. Voor aanvang van de werkzaamheden van onderhavig project zullen de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond en de trafo en laagspanningsruimten zijn opgeleverd. Nadat het terrein bouwrijp is opgeleverd kan 30.8.2021 worden aangevangen met bouwfase
   1.  Bouwfase 2 valt buiten de scope van onderhavige opdracht.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 237-582033

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om, ten behoeve van het Ministerie van Defensie, nieuwe schietfaciliteiten te bouwen te Soesterberg. De schietfaciliteiten worden gefaseerd aanbesteed- en uitgevoerd in drie delen:
   1.  bouwrijp maken gehele projectkavel (incl. sloop V-46) en realiseren deelproject E - Energiegebouw deel I (trafo en laagspanning) (TenderNed-kenmerk: 265251);
   2.  bouwfase 1 (onderhavig project) deelprojecten: a) terreininrichting en periferie; b) facilitair gebouw; c) CQB-faciliteit (C1) + CQB-toren (C2); e) energiegebouw deel II (overkapping en ijskelder).
   3.  bouwfase 2 (nog te starten) deelproject: d) schietbaan. Voor aanvang van de werkzaamheden van onderhavig project zullen de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond en de trafo en laagspanningsruimten zijn opgeleverd. Nadat het terrein bouwrijp is opgeleverd (planning juli 2021) kan worden aangevangen met bouwfase
   1.  Bouwfase 2 valt buiten de scope van onderhavige opdracht.

Lire:

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om, ten behoeve van het Ministerie van Defensie, nieuwe schietfaciliteiten te bouwen te Soesterberg. De schietfaciliteiten worden gefaseerd aanbesteed- en uitgevoerd in drie delen:
   1.  bouwrijp maken gehele projectkavel (incl. sloop V-46) en realiseren deelproject E - Energiegebouw deel I (trafo en laagspanning) (TenderNed-kenmerk: 265251);
   2.  bouwfase 1 (onderhavig project) deelprojecten: a) terreininrichting en periferie; b) facilitair gebouw; c) CQB-faciliteit (C1) + CQB-toren (C2); e) energiegebouw deel II (overkapping en ijskelder).
   3.  bouwfase 2 (nog te starten) deelproject: d) Schietbaan. Voor aanvang van de werkzaamheden van onderhavig project zullen de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond en de trafo en laagspanningsruimten zijn opgeleverd. Nadat het terrein bouwrijp is opgeleverd kan 30.8.2021 worden aangevangen met bouwfase
   1.  Bouwfase 2 valt buiten de scope van onderhavige opdracht.

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Looptijd in maanden: 17

Lire:

Looptijd in maanden: 16

Numéro de section: II.2.9)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Au lieu de:

Lire:

Beoogd aantal gegadigden: vijf. - Criterium: coördinatie met een minimale opdrachtsom en/of gefactureerd bedrag van 300 000 EUR exclusief btw, - Criterium: coördinatie gelijktijdige werkzaamheden in hetzelfde pand en in dezelfde ruimte, - Criterium: coördinatie met een looptijd van minimaal vier maanden, - Criterium: coördinatie met: 3A) drie nevenaannemers 3B) vier nevenaannemers.

Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Technische en beroepsbekwaamheid

Au lieu de:

- Ervaring met het realiseren van één project bestaande uit twee of meer utiliteitsgebouwen, - Ervaring met de toepassing van schoonbeton conform CUR100 Klasse B1, - Ervaring met het toepassen van bedrijfsvloerplaten, - Ervaring met terrein technische werkzaamheden, - Ervaring met het realiseren van een WKO installatie, - Ervaring met de coördinatie van minimaal twee nevenaannemers in één project, - Veiligheidsmanagementsysteem.

Lire:

- Ervaring met het realiseren van één project bestaande uit twee of meer utiliteitsgebouwen, - Ervaring met de toepassing van schoonbeton conform CUR100 Klasse B1, - Ervaring met het toepassen van bedrijfsvloerplaten, - Ervaring met terrein technische werkzaamheden, - Ervaring met het realiseren van een WKO installatie, - Ervaring met de coördinatie van minimaal twee nevenaannemers in één project, - Veiligheidsmanagementsysteem, - Ervaring met het aanbrengen van lijngoten en/of verholen goten.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 21/01/2021

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 08/02/2021

Heure locale: 09:30

Numéro de section: IV.2.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Date: 02/03/2021

Lire:

Date: 19/03/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment