Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

2022/S 56-145601  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pays-Bas-La Haye: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 2022/S 056-145601 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Den Haag Numéro national d'identification: 221909103 Adresse postale: Spui 70 Ville: Den Haag Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2511 BT Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Jaco de Bruijn Courriel: aanbesteden@denhaag.nl Téléphone: +31 613716354 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.denhaag.nl Adresse du profil d'acheteur: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sloop, renovatie & nieuwbouw Voorzieningencluster Beeklaan Numéro de référence: 210153
II.1.2) Code CPV principal 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Stichting Lucas Onderwijs en Gemeente Den Haag willen een overeenkomst aangaan voor de sloop, renovatie en nieuwbouw van het Voorzieningencluster aan de Beeklaan 184 te Den Haag. Van het oude schoolgebouw zal het voorhuis inclusief voorgevel behouden en gerenoveerd worden. Twee vleugels aan de achterzijde van het gebouw zullen grotendeels gesloopt worden (ca.
   1. 500 m2 bvo). Hiervoor in de plaats komt een nieuw bouwdeel. De op de locatie aanwezige losstaande oude gymzaal wordt ook gesloopt (ca. 600 m2 bvo). In totaal betreft het ca.
   4. 346 m2 bruto vloeroppervlak aan onderwijs-, kinderopvang- en welzijnsvoorzieningen. De tuinmuur van de kerk wordt tijdelijk verwijderd, ter verbetering van de toegankelijkheid van het bouwterrein. Zie tevens de selectieleidraad en de daarin opgenomen afbeeldingen.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45351000 Travaux d'installation en construction mécanique 45315100 Installations électrotechniques 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage Lieu principal d'exécution:
Den Haag
II.2.4) Description des prestations:
Zie de korte beschrijving met oppervlakte alsmede de selectieleidraad, waarin de omvang van de opdracht nader is beschreven.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 174-452882
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Er zijn geen inschrijvingen ontvangen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Den Haag Adresse postale: Prins Clauslaan 60, Ville: Den Haag Code postal: 2595 AJ Pays: Pays-Bas Courriel: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Téléphone: +31 703813131 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
20 dagen ex artikel
   3. 40 ARW 2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Rechtbank Den Haag Adresse postale: Prins Clauslaan 60 Ville: Den Haag Pays: Pays-Bas Courriel: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pays-Bas-La Haye: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnelsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux 21/03/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45211350 - Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 
45315100 - Installations électrotechniques 
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique