Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Heerlen: Services d'assurance

2022/S 131-374486  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pays-Bas-Heerlen: Services d'assurance 2022/S 131-374486 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Open Universiteit Numéro national d'identification: 331569381 Adresse postale: Valkenburgerweg 177 Ville: Heerlen Code NUTS: NL Nederland Code postal: 6419 AT Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Ruben Obsteter Courriel: aanbestedingen@ou.nl Téléphone: +31 455762971 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ou.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Numéro de référence: U2022-5008
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De Open Universiteit wil als werkgever via een (semi)collectief contract een verzekering bieden voor al haar werknemers die bij arbeidsongeschiktheid voorziet in een uitkering waarmee het inkomen aangevuld dient te worden tot aan de AOW leeftijd.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 600 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland
II.2.4) Description des prestations:
Vanaf de ingangsdatum van het af te sluiten contract zijn in principe alle werknemers van de Open Universiteit verzekerd voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid met uitzondering van afstandverklaarders. De dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid blijft een facultatieve keuze voor de medewerker op semicollectieve basis.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Geen bezwaar / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Zie ook bijgevoegde rapport. Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks bijgevoegde motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u de procedure volgen conform hoofdstuk 2 van het bijgevoegde Rapport. De OU neemt een eventueel bezwaar mee in zijn afweging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ASR Schadeverzekeringen NV (vh Loyalis) Adresse postale: Postbus 4881 Ville: Heerlen Code NUTS: NL Nederland Code postal: 6401SR Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 600 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Geschillen Adresse postale: Sint Annadal 1, Postbus 1988 Ville: Maastricht Code postal: 6214PA, 6201BZ Pays: Pays-Bas Courriel: rechtbankmaastricht@rechtspraak.nl Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Klachtenmeldpunt Adresse postale: Valkenburgerweg 177, Postbus 2960 Ville: Heerlen Code postal: 6419AT, 6401DL Pays: Pays-Bas Courriel: klachten.aanbestedingen@ou.nl Adresse internet: http://www.ou.nl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pays-Bas-Heerlen: Services d'assuranceType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 11/07/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance