Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 03/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Helmond:Travaux de construction

2022/S 233-669278  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Pays-Bas-Helmond: Travaux de construction

2022/S 233-669278

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 221-636602)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
NumÈro national d'identification: 27520809
Adresse postale: Keizerin Marialaan 2
Ville: HELMOND
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 5702NR
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
Courriel: post@inkoopmeesters.nl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.roc-teraa.nl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Verbouwing Keizerin Marialaan

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
De aan te besteden opdracht is uitgewerkt in het ontwerp in de bijlagen. Het betreft het aanpassen van de gebouw-gebonden technische installatie, vervangen van het datanetwerk en het herindelen en opknappen van het ROC Ter AA deel van het gebouw. Aanpassingen voor brandveiligheid met betrekking tot brandwerende doorvoeren valt buiten de scope van deze opdracht. De opdracht is eerder gepubliceerd. Er zijn geen inschrijvingen ontvangen. Ook een procedure voor onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Dat is de reden dat de opdracht opnieuw wordt aanbesteed. Het budget is aangepast, evenals het bestek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het aanbestedingsdocument.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 221-636602

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang: 17-02-2023

Lire:

Aanvang: 10-03-2023

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/01/2023

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 03/02/2023

Heure locale: 23:59

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Datum: 14-01-2023 Plaatselijke tijd: 00:10

Lire:

Datum: 04-02-2023 Plaatselijke tijd: 00:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Gewijzigde planning.
Verbouwing Keizerin Marialaan 03/02/2023 02/12/2022 NLD National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction