Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-IJmuiden: Logiciels et systèmes d'information

2020/S 69-164175  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pays-Bas-IJmuiden: Logiciels et systèmes d'information 2020/S 069-164175 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Velsen Numéro national d'identification: 251945316 Adresse postale: Dudokplein 1 Ville: IJmuiden Code NUTS: NL Code postal: 1971 EN Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Louis van den Dungen Courriel: louis.vandendungen@stichtingrijk.nl Téléphone: +31 655005515 Fax: +31 255567760 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.velsen.nl http://www.velsen.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf aanbesteding Oracle licenties Numéro de référence: VLS 202002 - 2000147
II.1.2) Code CPV principal 48000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
De gemeente Velsen heeft behoefte aan een leverancier die Oracle licenties kan leveren en waarvan de licenties een specifieke koppeling met Centric applicaties hebben. De gemeente Velsen wil voor een langere periode dan één jaar een overeenkomst aangaan/mogelijkheid verschaffen voor de aanschaf en levering van licenties. Het voorwerp van de overheidsopdracht betreft DBMS licenties. Het is noodzakelijk dat dit Oracle DBMS licenties zijn aangezien de gemeente diverse applicaties gebruikt die alleen werken met Oracle DBMS. Dit betreft applicaties voor bedrijfkritische en veelal gecompliceerde processen. Om bovenstaande reden en om de administratieve last van een Europese aanbesteding te voorkomen voor zowel de gemeente als de markt wordt een vrijwillige aankondiging (risico beperkende maatregel) gepubliceerd betreffende het voornemen van de gemeente Velsen een overeenkomst aan te gaan met Oracle voor de aanschaf en levering van licenties.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 250 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL323 Lieu principal d'exécution:
Velsen
II.2.4) Description des prestations:
Onbekend.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Het betreft een besluit dat op
   1. 4.2020 is genomen. De voorgenomen overeenkomst komt tot stand op
   1. 5.2020 na afloop van deze procedure mits er geen bezwaren worden ontvangen tegen de voorgenomen overeenkomst. Het voorwerp van de overheidsopdracht betreft DBMS licenties. Het is noodzakelijk dat dit Oracle DBMS licenties zijn aangezien de gemeente diverse applicaties gebruiken die alleen werken met Oracle DBMS. Dit betreft applicaties voor bedrijfskritische processen en veelal gecompliceerde processen. Bovengenoemde applicaties functioneren alleen met het DBMS van Oracle en aanvullende producten van Oracle. Het is dan ook niet mogelijk om deze applicaties om te zetten naar een database van een andere leverancier.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf aanbesteding Oracle licenties
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Oracle Nederland bv Adresse postale: Hertogswetering 163-176 Ville: Utrecht Code NUTS: NL Code postal: 3543 AS Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 250 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 250 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Het betreft een besluit dat op
   1. 4.2020 is genomen. De voorgenomen overeenkomst komt tot stand op
   1. 5.2020 na afloop van deze procedure mits er geen bezwaren worden ontvangen tegen de voorgenomen overeenkomst.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Haarlem Adresse postale: Jansstraat 81 Ville: Haarlem Code postal: 2011 RW Pays: Pays-Bas Courriel: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl Téléphone: +31 883616100 Fax: +31 883616100 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Indien een marktpartij zich niet kan verenigen met de voorgenomen gunning dan dient hij binnen twintig kalenderdagen na datum van verzending van deze aankondiging, bezwaar te maken door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de aanbestedende dienst. Indien deze termijn wordt overschreden zonder dat een kort geding aanhangig is gemaakt, vervalt ieder recht daartoe en staat het de aanbestedende dienst vrij om tot definitieve gunning over te gaan. Een marktpartij die bezwaar wenst te maken, wordt verzocht voorafgaand daaraan verhinderingen op te vragen bij de aanbestedende dienst.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information