Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 01/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Joure: Mobilier scolaire

2019/S 150-369755  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Joure: Mobilier scolaire

2019/S 150-369755

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 091-218294)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
CBO Meilân
56705037
E. A. Borgerstraat 27
Joure
8501 NC
Pays-Bas
Point(s) de contact: DAS makkelijk
Téléphone: +31 513419710
Courriel: e.bergsma@cbo-meilan.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: https://cbo-meilan.nl

https://cbo-meilan.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs

II.1.2)
Code CPV principal
39160000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van Schoolmeubilair Primair Onderwijs voor CBO Meilân. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van Schoolmeubilair Primair Onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 091-218294

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar schoolmeubilair voor primair onderwijs voor CBO Meilân zolang zij deelnemen aan het DAS.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle schoolmeubilair voor primair onderwijs dat nodig is voor een organisatie als CBO Meilan met 2 779 leerlingen en 418 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria

Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Kostencriterium - Naam: Prijs Kostencriterium - Weging: 70

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang:
   9. 5.2019 Einde: 31.12.2099

Lire:

Aanvang:
   9. 5.2019 Einde:
   1. 8.2029

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 01/08/2029

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39160000 - Mobilier scolaire