Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Kapelle: Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres

2022/S 52-135945  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pays-Bas-Kapelle: Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 2022/S 052-135945 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland NumÈro national d'identification: 22591624 Adresse postale: Kerkplein 1 Ville: KAPELLE Code NUTS: NL Nederland Code postal: 4421 AA Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Paul Marinissen Courriel: pmarinissen@zrd.nl TÈlÈphone: +31 653691056 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.olazzeeland.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Overdracht overslaglocatie en aanverwante voorwaarden
II.1.2) Code CPV principal 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Overdracht overslaglocatie en aanverwante voorwaarden
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 350 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: NL34 Zeeland
II.2.4) Description des prestations:
n.v.t.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) koopt van Indaver Nederland B.V. (Indaver) de overslaglocatie inclusief alle gronden en opstallen (inclusief kantoren), vergunningen en (logistieke) activiteiten aan de Koegorsstraat 36 te Terneuzen. OLAZ zal daarna voor 1 januari 2023 deze locatie aan de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD) overdragen. De aankoop van deze gronden, vergunning en logistieke activiteiten en overname van personeel door OLAZ/ZRD is niet aanbestedingsplichtig. Onlosmakelijk onderdeel van voornoemde aankoop vormen de volgende afspraken: De ZRD neemt de taken van Indaver op basis van het huidige contract tussen Indaver en OLAZ ten aanzien van overslag van restafval, PMD, en GFT voor OLAZ op de Koegorsstraat 36 over. Indaver (Groep) verzorgt tot eind 2025 (i) de overslag van restafval en PMD+ voor OLAZ aan de Polenweg te Nieuwdorp, (ii) de verwerking van groenafval en KGA afkomstig van de Zeeuwse milieustraten en (iii) de verlenging van de verhuur van de overslaglocatie aan de Courtinestraat 16 te Goes. De achtergrond van deze afspraken is gelegen in de doelstelling van partijen, om de historische gegroeide organisatorische, logistieke en financiÎle verwevenheid van de drie partijen per 1 januari 2023 verder geleidelijk aan op te heffen. Bovengenoemde afspraken zijn derhalve noodzakelijk om een succesvolle overname van gronden, vergunning en logistieke activiteiten en overname van personeel door ZRD te kunnen bewerkstelligen. De overdracht en de overige hier genoemde afspraken betreffen dan ook ÈÈn economisch en functioneel geheel. OLAZ wil u middels deze aankondiging op de hoogte brengen en in de gelegenheid stellen om tegen het gunningsvoornemen bezwaar te maken. Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen opdrachtverlening aan Indaver Group, wordt u verzocht zich uiterlijk 3 maart 2022 via de berichtenmodule in TenderNed een bericht te verzenden met een gemotiveerde melding dat u het niet eens bent met dit gunningsvoornemen. Indien binnen de opschortingstermijn van 20 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum van de bekendmaking van deze aankondiging, geen bezwaren worden ontvangen, acht OLAZ zich vrij om tot gunning van de hier bedoelde opdracht over te gaan.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 030-077478
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Overdracht overslaglocatie en aanverwante voorwaarden
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Indaver Group Adresse postale: Postbus 44 Ville: Goes Code NUTS: NL Nederland Code postal: 4600 AA Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 350 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Rechtbank-Zeeland-West-Brabant Ville: Breda Pays: Pays-Bas Courriel: info.zwb@rechtspraak.nl TÈlÈphone: +31 883616000 Adresse internet: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Paginas/default.aspx
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
20 dagen
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pays-Bas-Kapelle: Services d'Èlimination des ordures mÈnagËresType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: Attribution de marchÈ sans publication prÈalableType de marchÈ: Services 15/03/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères