Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Leeuwarden: Services d'ingénierie

2021/S 199-519215  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pays-Bas-Leeuwarden: Services d'ingénierie 2021/S 199-519215 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wetterskip Fryslan Numéro national d'identification: 01174741 Adresse postale: Fryslânplein 3 Ville: Leeuwarden Code NUTS: NL Nederland Code postal: 8914 BZ Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Aart Kuipers Courriel: akuipers@wetterskipfryslan.nl Téléphone: +31 682513028 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wetterskipfryslan.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186675
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Waterschap
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ingenieursdiensten Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog Numéro de référence: WFRL-11-21920
II.1.2) Code CPV principal 71300000 Services d'ingénierie
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De primaire waterkeringen (dijk en duin) op Schiermonnikoog voldoen niet overal aan de wettelijke normen. Om deze keringen weer aan de normen te laten voldoen is het project "Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog" opgestart. Naast deze waterveiligheidsopgave speelt op Schiermonnikoog op dit moment een veelheid aan ontwikkelingen. Wetterskip Fryslân (WF) werkt omgevingsgericht en samen met anderen om de duur van de overlast op het eiland te beperken en eventueel werk met werk te maken. Het project wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De verkenningsfase van het project is gepland in de periode 2022 t/m 2024. Om invulling te geven aan de doelstelling van de verkenningsfase heeft WF ondersteuning nodig van een advies- en ingenieursbureau. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning in het omgevingsmanagement en projectbeheersing, het uitvoeren van bureauonderzoeken, het tot stand brengen van een voorkeursalternatief (VKA), etc.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 71330000 Services divers d'ingénierie 71340000 Services intégrés d'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations:
Het leveren van advies- en ingenieursdiensten voor de verkenningsfase van het HWBP project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog. WF is voornemens deze Europese niet-openbare aanbesteding te starten op 1 november 2021. De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.14) Informations complémentaires Potentiele gegadigden worden erop gewezen dat een aantal bewijsmiddelen (zoals GVA, Verklaring belastingdienst, Opdrachtgeversverklaring) reeds bij de Aanmelding ingediend moeten worden.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/11/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71340000 - Services intégrés d'ingénierie