Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Leiden: Travaux d'installation en construction mécanique

2021/S 179-465145  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pays-Bas-Leiden: Travaux d'installation en construction mécanique 2021/S 179-465145 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Servicepunt71 Numéro national d'identification: 292140280 Adresse postale: Tweelingstraat 4 Ville: Leiden Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2312 LX Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Haci Ergun Courriel: aanbestedingen@servicepunt71.nl Téléphone: +31 715167560 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.servicepunt71.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
A07.62 Installateur Werktuigbouwkunde Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden Numéro de référence: A07.62.2020
II.1.2) Code CPV principal 45351000 Travaux d'installation en construction mécanique
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
De opdracht omvat de werktuigbouwkundige werken van een nieuw te bouwen binnenzwembad met gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen met als optie een nieuwe ijshal met verhuurbare ruimten. De opdracht zal tijdens de ontwerpfase op basis van DNR 2011 worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoeringsfase op basis van UAV 2012. In de ontwerpfase zal de werktuigbouwkundig installateur in bouwteamverband advies op maakbaarheid en planning van het ontwerp inbrengen. Na vaststelling van het definitieve krediet door de gemeenteraad in het voorjaar 2021 zal de aanneemovereenkomst worden getekend en kan de uitvoeringsfase starten. Het doel dat de gemeente Leiden met dit project voor ogen heeft, is als volgt: Een nieuw duurzaam (zowel functioneel als energetisch) binnenzwembad met optioneel een ijshal op Sportpark De Vliet dat de sportbeoefening en sportbeleving van de (top)sporters, verenigingen, bezoekers en de gemeente Leiden in de regio voor de komende decennia kan faciliteren.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 800 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45350000 Installations mécaniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Code NUTS: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek Lieu principal d'exécution:
Leiden
II.2.4) Description des prestations:
Het project bestaat uit de nieuwbouw van een binnenzwembad met gemeenschappelijk/ondersteunende voorzieningen met optioneel de ijshal en verhuurbare ruimten onder de ijshal. Als Combinatiegebouw omvat het project een bruto vloeroppervlak van afgerond 16.300 m2 incl. technische ruimten, als volgt verdeeld:
   1.  Binnenzwembad (ca
   3. 800 m2 bvo): a. Zwembad 35,0 x 25,0 x 2,5 m
   1.  waterpolowedstrijden op (inter)nationaal topsportniveau;
   2.  kortebaan zwemwedstrijden (25-meter wedstrijden) op nationaal niveau;
   3.  instructiezwemmen, doelgroepzwemmen, recreatiezwemmen, onderwaterhockey; b. Tribune-capaciteit 370 vaste zitplaatsen en VIP plateau; c. Kleedruimtes, bergingen en techniek;
   2.  Gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen (ca
   1. 200 m2 bvo), zoals: a. Entree met ontvangsthal; b. Ondersteunende Horeca; c. Verenigingsruimten, vergaderruimten en multifunctionele ruimten; d. Personeels- en klantvoorzieningen; e. Shop; f. Bergingen en techniek.
   3.  IJshal (twee-laags) (ca 10.300 m2 bvo): a. IJsvloer rondbaan 250 m voor langebaanschaatsen; b. IJsvloer 60 x 30 m, voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden; c. IJsvloer 45 x 20 m voor recreatief curling en krabbelbaan voor de jeugd; d. Tribune-capaciteit: rondbaan 150 vaste zitplaatsen en 30x60 ijsvloer 300 vaste zitplaatsen; e. Kleedruimtes, bergingen en techniek;
   4.  Verhuurbare ruimten onder rondbaan ijshal (ca
   1. 000 m2 bvo), casco oplevering.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Optie: ijshal met gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen en verhuurbare ruimten onder de rondbaan ijshal. Zie hoofdstuk 1 Selectieleidraad.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 170-410537
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
A07.62 Installateur Werktuigbouwkunde Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BRI Klimaattechniek B.V.
Numéro national d'identification: 27171989 Adresse postale: Turfschipper 31 Ville: WATERINGEN Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2292JC Pays: Pays-Bas Courriel: hharland@brigroep.nl Téléphone: +31 174315050 Fax: +31 174315051 Adresse internet: http://www.brigroep.nl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 800 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank 's-Gravenhage Adresse postale: Postbus 20302 Ville: 's-Gravenhage Code postal: 2500 EH Pays: Pays-Bas Courriel: voorlichtingsrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl Téléphone: +31 703813131 Fax: +31 703811511 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45350000 - Installations mécaniques 
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique