Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 01/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Leiderdorp: Mobilier scolaire

2019/S 150-369750  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure restreinte
Pays-Bas-Leiderdorp: Mobilier scolaire

2019/S 150-369750

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 136-310597)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
512106347
Elisabethhof 21
Leiderdorp
2353 EW
Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
TÈlÈphone: +31 715247670
Courriel: c.vonk@prooleiden.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.prooleiden.nl

http://www.prooleiden.nl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs

II.1.2)
Code CPV principal
39160000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van Schoolmeubilair Primair Onderwijs voor PROOLeiden. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair in het primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
01/08/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 136-310597

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar schoolmeubilair voor primair onderwijs voor PROOLeiden zolang zij deelnemen aan het DAS.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar schoolmeubilair voor primair onderwijs dat nodig is voor een organisatie als PROOLeiden met 4 234 leerlingen en 223 medewerkers (2018).

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Gunningscriteria

Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 60 Prijs - Weging: 40

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Prijs - Weging: 70

NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang:
   1. 9.2018 Einde: 31.12.2099

Lire:

Aanvang:
   1. 9.2018 Einde:
   1. 8.2029

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Heure locale: 15:00

Lire:

Date: 01/08/2029

Heure locale: 15:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39160000 - Mobilier scolaire