Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 01/10/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Monte-personnes d'escalier - Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van Trapliften gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder

2024/S 2024-350280  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350280-2024 - Mise en concurrence
Pays-Bas – Monte-personnes d'escalier – Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van Trapliften gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gemeente Dronten
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van Trapliften gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder
Description: In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verstrekken de gemeenten maatwerkvoorzieningen, die mensen met een functiebeperking in staat stellen zo veel als mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en participeren in de samenleving. Onderdeel van deze maatwerkvoorzieningen zijn trapliften, voor inwoners die problemen ondervinden qua mobiliteit in de woning. Per gemeente zal met één gegunde Opdrachtnemer afzonderlijk een raamovereenkomst afgesloten worden. De toekomstige opdrachtnemer en de door de opdrachtnemer te leveren diensten en producten, moeten hierbij voldoen aan de door Aanbestedende dienst te stellen voorwaarden, die zijn gespecificeerd in dit document met de daarbij behorende bijlagen.
Identifiant de la procédure: 9353925d-de51-4bc1-8642-58ab3ba902f3
Identifiant interne: 548992
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 44115600 Monte-personnes d'escalier
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Uitvoering / levering in de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 925 000,00 EUR
Valeur maximale de l’accord-cadre: 925 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
FailliteZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
CorruptionZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
ConcordatZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Participation à une organisation criminelleZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
FraudeZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
InsolvabilitéZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Biens administrés par un liquidateurZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Paiement des cotisations de sécurité socialeZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
État de cessation d’activitésZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Paiement d’impôts et taxesZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesZie de toelichting in het Beschrijvend document en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van Trapliften gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder
Description: In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verstrekken de gemeenten maatwerkvoorzieningen, die mensen met een functiebeperking in staat stellen zo veel als mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en participeren in de samenleving. Onderdeel van deze maatwerkvoorzieningen zijn trapliften, voor inwoners die problemen ondervinden qua mobiliteit in de woning. Per gemeente zal met één gegunde Opdrachtnemer afzonderlijk een raamovereenkomst afgesloten worden. De toekomstige opdrachtnemer en de door de opdrachtnemer te leveren diensten en producten, moeten hierbij voldoen aan de door Aanbestedende dienst te stellen voorwaarden, die zijn gespecificeerd in dit document met de daarbij behorende bijlagen.
Identifiant interne: 548992
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 44115600 Monte-personnes d'escalier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Uitvoering / levering in de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 31/03/2025
Date de fin de durée: 30/03/2029
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Met voor gemeenten tweemaal de optie om de Overeenkomst te verlengen met een periode van twee (2) jaar.
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 925 000,00 EUR
Valeur maximale de l’accord-cadre: 925 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Verklaring nakomen fiscale verplichtingen
Description: Zie de toelichting in het Beschrijvend document.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)
Description: Zie de toelichting in het Beschrijvend document.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Kwaliteitszorg
Description: Zie de toelichting in het Beschrijvend document.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Informatiebeveiligingssysteem
Description: Zie de toelichting in het Beschrijvend document.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Dienstverlening
Description: De Aanbestedende Dienst wenst een inschrijver te contracteren die op de juiste wijze ondersteunt, goede dienstverlening verleent en ontzorgt. Aanvullende informatie is opgenomen in het Beschrijvend document.
Pondération (points, valeur exacte): 25

Critère:
Type: Qualité
Nom: Communicatie cliënt/ Aanbestedende Dienst
Description: De Aanbestedende Dienst wenst een Inschrijver te contracteren die op een laagdrempelige wijze compleet en inzichtelijk communiceert met alle betrokken partijen. Aanvullende informatie is opgenomen in het Beschrijvend document.
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Duurzaamheid
Description: De Aanbestedende Dienst hecht veel waarde aan duurzaamheid en verneemt graag hoe Inschrijver hier gedurende de overeenkomst aan kan bijdragen. Aanvullende informatie is opgenomen in het Beschrijvend document.
Pondération (points, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles:
Date limite de demande d’informations complémentaires: 04/07/2024 10:00:00 (UTC)
Adresse des documents de marché: https://s2c.mercell.com/today/94397
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Adresse de présentation: https://s2c.mercell.com/today/94397
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 01/10/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 3 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 01/10/2024 10:00:00 (UTC)
Lieu: Dronten
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Iedere belanghebbende die het, ondanks een eventuele nadere (mondelinge) toelichting door Aanbestedende Dienst, niet met de mededeling van de gunningsbeslissing eens is, kan hierover een voorlopige voorziening vragen bij de bevoegde civiele rechter te Den Haag. Belanghebbende dient hiertoe over te gaan binnen twintig (20) kalenderdagen na elektronische verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing. Deze termijn is een vervaltermijn.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 1
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank Den Haag

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gemeente Dronten
Numéro d’enregistrement: 32165460
Adresse postale: De Rede 1  
Ville: Dronten
Code postal: 8251ER
Subdivision pays (NUTS): Flevoland (NL230)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Erik Dunnewind
Adresse électronique: e.dunnewind@dronten.nl
Téléphone: 140321
Adresse internet: https://www.dronten.nl
Profil de l’acheteur: https://s2c.mercell.com/buyer/2390
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Rechtbank Den Haag
Numéro d’enregistrement: 82946175
Adresse postale: Prins Clauslaan 60  
Ville: Den Haag
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: informatiebalie.dhg@rechtspraak.nl
Téléphone: 088 362 22 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7707078c-40e4-42b3-8c49-dfe80a1592ab - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 14:37:09 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/06/2024 08:01:43 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350280-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
44115600 - Monte-personnes d'escalier