Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Nimègue: Imprimés et produits connexes

2022/S 119-334516  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pays-Bas-Nimègue: Imprimés et produits connexes 2022/S 119-334516 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Afdeling Inkoop, Gemeente Nijmegen Numéro national d'identification: 09220932 Adresse postale: Korte Nieuwstraat 6 Ville: Nijmegen Code NUTS: NL Nederland Code postal: 6511PP Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Team Inkoop Courriel: inkoop@nijmegen.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nijmegen.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=202541
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Marktconsultatie Printservice werkzaamheden
II.1.2) Code CPV principal 22000000 Imprimés et produits connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding Printservice werkzaamheden (het printen van aanslagbiljetten, zowel fysiek als via berichtenbox). Voorafgaand aan het opstellen van een onafhankelijke eisen en wensenpakket, wil gemeente Nijmegen via een marktconsultatie een beeld krijgen van de ontwikkelingen, mogelijkheden, beperkingen, kansen en risico's die de huidige markt te bieden heeft. Gemeente Nijmegen nodigt geïnteresseerde marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations:
De gemeente Nijmegen verstuurt jaarlijks in grote getale belastingdocumenten zoals aanslagen, aanmaningen, dwangbevelen en taxatieverslagen. Dit zijn allemaal gepersonaliseerde documenten met privacygevoelige inhoud. Het is daarom van groot belang dat ze bij de juiste (niet) natuurlijke personen én op tijd terecht komen. Het printen, couverteren en versturen van deze documenten wordt grotendeels uitgevoerd door een extern bedrijf. Het gaat hierbij om zowel de fysieke stroom per post als digitale stroom naar de berichtenbox. De gemeente levert geen kant-en-klare documenten aan, maar een databestand met informatie. De leverancier moet hier volgens het format van de gemeente gepersonaliseerde documenten van maken. Waarbij de inhoud kan verschillen. Desgewenst zorgt hij er ook voor dat er een (gepersonaliseerde) bijlage wordt meegestuurd.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
05/08/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Pays-Bas-Nimègue: Imprimés et produits connexesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 22/06/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
22000000 - Imprimés et produits connexes