Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Oirschot: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 37-093263  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pays-Bas-Oirschot: Réalisation et entretien d'espaces verts 2021/S 037-093263 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Oirschot Numéro national d'identification: 182158371 Adresse postale: Deken Frankenstraat 3 Ville: Oirschot Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 5688 AK Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Suzan van de Goor Courriel: s.vandegoor@bizob.nl Téléphone: +31 615518148 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bizob.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168387
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Machinaal onderhoud Oirschot Numéro de référence: BIZOB-2020-OIR-SGO-00411
II.1.2) Code CPV principal 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De overeenkomst bestaat uit: snoeien van hagen en blokhagenmulchen en bemesten vaste plantensnoeien/terugzetten van sierheesters en bodembedekkersmaaien grasvelden, inclusief bijmaaien bomen en obstakelsmaaien bijvriendelijke grasveldenmaaien loof van bolgewassenonkruidbeheersing elementenverharding (incl. obstakels) en ongebonden verhardingbeheersen veegvuil op verhardingbeheersen natuurlijk afval op verhardinginventariseren en markeren van flora en faunatoepassen verkeersmaatregelen
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL NEDERLAND Lieu principal d'exécution:
Oirschot
II.2.4) Description des prestations:
De gemeente wil met één partij samenwerken in het Servicebedrijf. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 15.4.2021 tot en met 31.12.2022 en kan daarna maximaal twee keer twee jaar verlengd worden: van
   1. 1.2023 tot en met 31.12.2024 en van
   1. 1.2025 tot en met 31.12.2026.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Prijs / Pondération: 20 Coût - Nom: Samenwerking / Pondération: 40 Coût - Nom: Kansen voor de inzet van social return / Pondération: 24 Coût - Nom: Duurzaamheid en innovatie / Pondération: 16
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 015-032699
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Na signalen van geïnteresseerde partijen over het plafondbedrag heeft de gemeente de conclusie getrokken dat de opdracht in deze vorm niet verder kan.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Oost-Brabant Adresse postale: postbus 70584 Ville: 's-Hertogenbosch Code postal: 5201 CZ Pays: Pays-Bas Courriel: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl Adresse internet: www.rechtspraak.nl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een mo-tivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeen-komst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt. Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts