Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2020
Date de péremption : 25/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Oirschot: Services d'hébergement pour l'exploitation de sites WWW

2020/S 201-486863  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/10/2020
S201
Pays-Bas-Oirschot: Services d'hébergement pour l'exploitation de sites WWW

2020/S 201-486863

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 194-469559)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Bizob
Numéro national d'identification: 17159755
Adresse postale: Deken Frankenstraat 3
Ville: Oirschot
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 5688 AK
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Jochem Berns
Courriel: j.berns@bizob.nl
Téléphone: +31 611195388
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bizob.nl
Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=160850

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Nieuwe websites GGD'en regio Brabant

II.1.2)
Code CPV principal
72415000 Services d'hébergement pour l'exploitatuion de sites WWW

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen, inclusief webhosting, ondersteuning en onderhoud, van drie websites. De websites worden voorzien van een gebruiksvriendelijk en flexibel open source Content Management Systeem (CMS) om de inhoud van de website zelfstandig te kunnen beheren. De overeenkomst voor oplevering en implementatie van de opdracht wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, met twee opties tot verlenging van twee jaar; in totaal maximaal acht jaar.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 194-469559

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Eventuele minimumeisen

Au lieu de:

Uw onderneming beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart u in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de beste prijs - kwaliteitverhouding worden de navolgende bewijsstukken opgevraagd. Per kerncompetentie dient gegadigde één referentieproject op te geven. Gegadigde mag zich voor verschillende kerncompetenties op eenzelfde referentieproject beroepen. Uit de omschrijving van het referentieproject moet per kerncompetentie duidelijk blijken dat het betreffende project voldoet aan de bekwaamheden die volgen uit de betreffende kerncompetentie. Kerncompetentie 1 De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin hij voor een soortgelijke organisatie (100+ werknemers) een website met open source CMS heeft opgeleverd en onderhouden. Kerncompetentie 2 De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin hij voor een soortgelijke organisatie (100+ werknemers) op basis van het open webconcept een website heeft opgeleverd en onderhouden.

Lire:

Uw onderneming beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart u in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de beste prijs - kwaliteitverhouding worden de navolgende bewijsstukken opgevraagd. Per kerncompetentie dient gegadigde één referentieproject op te geven. Uit de omschrijving van het referentieproject moet per kerncompetentie duidelijk blijken dat het betreffende project voldoet aan de bekwaamheden die volgen uit de betreffende kerncompetentie. Kerncompetentie 1 De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin hij voor een soortgelijke organisatie (100+ werknemers) een website met open source CMS heeft opgeleverd en onderhouden.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72413000 - Services de conception de sites WWW (World Wide Web) 
72415000 - Services d'hébergement pour l'exploitatuion de sites WWW