Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2019
Date de péremption : 30/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Ouderkerk aan de Amstel: Services de santé et services sociaux

2019/S 149-368191  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2019 S149  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pays-Bas-Ouderkerk aan de Amstel: Services de santé et services sociaux 2019/S 149-368191 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling) 152001769 Vondelstraat 1 Ouderkerk aan de Amstel 1191 BD Pays-Bas Point(s) de contact: Mirjam de Boer Courriel: info@stichtingrijk.nl Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tenderned.nl http://www.tenderned.nl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/639a5f8099644d90715cae254ca223c1 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/639a5f8099644d90715cae254ca223c1
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tussentijdse aanmelding WMO-taken Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang Numéro de référence: 206737
II.1.2) Code CPV principal 85000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De onderhavige aanmeldingsprocedure wordt uitgevoerd volgens het Open House-model die strekt tot verlening van een Raamovereenkomst voor de taken: Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang, en waarvan het verloop en het voorwerp nader is omschreven in de Aanmeldingsstukken. TenderNed is het platform waarop de Aanmeldingsstukken worden geplaatst en waarop de communicatie tussen de Opdrachtgever en de Inschrijver plaatsvindt en welke als medium dient voor het indienen van een Inschrijving. Waarna een Inschrijver op basis van selectiecriteria in aanmerking kan komen voor een raamoverkomst.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wmo taken Diemen - Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL329 Lieu principal d'exécution:
Nederland
II.2.4) Description des prestations:
Zie aanmeldingsdocument voor geraamde hoeveelheid of omvang per gemeente per perceel. Het onderstaand bedrag is indicatief en de geraamde waarde van de totale opdracht van de gemeente Diemen voor de WMO taken - Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 33
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
WMO taken Uithoorn - Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL329 Lieu principal d'exécution:
Nederland
II.2.4) Description des prestations:
Zie aanmeldingsdocument voor geraamde hoeveelheid of omvang per gemeente per perceel. Het onderstaand bedrag is indicatief en de geraamde waarde van de totale opdracht van de gemeente Uithoorn voor de WMO taken - Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 33
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
WMO taken Ouder-Amstel - Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL329 Lieu principal d'exécution:
Nederland
II.2.4) Description des prestations:
Zie aanmeldingsdocument voor geraamde hoeveelheid of omvang per gemeente per perceel. Het onderstaand bedrag is indicatief en de geraamde waarde van de totale opdracht van de gemeente Ouder-Amstel voor de WMO taken - Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 33
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
 - A1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument, - U1 Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister, - E1 Ervaring van de Deelnemer
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
De totale duur van de raamovereenkomst met startdatum 1 april 2019 is 2 jaar en 9 maanden. Met de optie tot tweemaal 1 jaar verlengen (tot uiterlijk 30 juni 2023). Inschrijving kan tot 6 maanden voor afloop contractperiode (inclusief verlenging).
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Inschrijvingen en gunningen vinden plaats via de berichtenmodule van TenderNed. Kluisopening is niet van toepassing.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 30/06/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Néerlandais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Inhoudelijk kunnen er geen vragen meer gesteld worden, aangezien het een tussentijdse toetreding betreft op een lopende open house contractering. Inschrijvingen worden binnen vier kalenderwerken wel/niet geaccepteerd.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Rechtbank Amsterdam Amsterdam Pays-Bas Téléphone: +31 883611440 Courriel: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zie aanmeldingsstukken
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux