Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Ouvrages d'art et de g'nie civil - 31118154:het meerjarig in stand houden van het natte Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid Nederland in 2 percelen

2024/S 2024-350639  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350639-2024 - Modification du marché
Pays-Bas – Ouvrages d'art et de génie civil – 31118154: het meerjarig in stand houden van het natte Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid Nederland in 2 percelen
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 31118154: het meerjarig in stand houden van het natte Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid Nederland in 2 percelen
Description: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het natte Areaal, met upgradewerkzaamheden, in Zuid Nederland in de periode van 1 november 2019 – 1 november 2024. De werkzaamheden betreffen het verrichten van taken (vast onderhoud), services (ondersteunende diensten) en activiteiten (variabel onderhoud) voor de waterwegen, groenvoorzieningen en objecten (civiel).
Identifiant de la procédure: 21e4c6a9-016a-4e9e-ad55-fa96a66d0787
Identifiant interne: 31118154
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques, 50800000 Services divers d'entretien et de réparation, 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): West-Noord-Brabant (NL411)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Midden-Noord-Brabant (NL412)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Noord-Limburg (NL421)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Midden-Limburg (NL422)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode; Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in het Aanmeldings- en selectiedocument. Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanmeldings- en selectiedocument en een Inschrijvings- en beoordelingsdocument opgesteld. Beide documenten zijn bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl; Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en het Aanmeldings- en selectiedocument en/of het Inschrijvings- en beoordelingsdocument, prevaleert het Aanmeldings- en selectiedocument en/of het Inschrijvings- en beoordelingsdocument. De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij het Aanmeldings- en selectiedocument. De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx Tevens wordt verwezen naar de bijlage "Elektronische handtekening tips en trucs v1.0".
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Watersysteem Maas
Description: Het project betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het natte Areaal, met upgradewerkzaamheden, in Zuid Nederland in de periode van 1 november 2019 – 1 november 2024. De werkzaamheden betreffen het verrichten van taken (vast onderhoud), services (ondersteunende diensten) en activiteiten (variabel onderhoud) voor de waterwegen, groenvoorzieningen en objecten (civiel). Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques, 50800000 Services divers d'entretien et de réparation, 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
Options:
Description des options: Optie tot verlengen met 2 x 1 jaar
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): West-Noord-Brabant (NL411)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Midden-Noord-Brabant (NL412)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Noord-Limburg (NL421)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Midden-Limburg (NL422)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zuid-Nederland
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/11/2019
Date de fin de durée: 01/11/2024
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Optie tot verlengen met 2 x 1 jaar
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.12.
Conditions du marché public
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Organisation qui signe le marché: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 269 050,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 327 764,05 EUR
Sous-traitance: no
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-0001
Titre: P1 Watersysteem Maas
Date de conclusion du marché: 08/08/2019
Organisation qui signe le marché: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

   7.  Modification
Identifiant de la section: 612502bb-6bcf-409e-bac7-8b8de4010780-01
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: De VtW betreft Artikel
   2. 163d Aw. Er geldt wel publicatieplicht. De wijziging omvat werkzaamheden die niet zijn opgenomen in het contract, maar wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. Een verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk om economisch redenen en zal tot een aanzienlijke kosten stijging leiden. Tot slot betreft de verhoging van de prijs niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. Voor deze zaak is een mandaatadvies afgegeven i.v.m. het overschrijden van de 50% cumulatief grens (RWS beleid).
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: VTW-24018 Maaien Schraalgrasland 2024

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Numéro d’enregistrement: 361633343
Adresse postale: Griffioenlaan 2  
Ville: Utrecht
Code postal: 3526 LA
Subdivision pays (NUTS): Utrecht (NL310)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: W.J. Mertens
Adresse électronique: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Téléphone: +31 651887734
Adresse internet: http://www.rijkswaterstaat.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Ville: Den Haag
Code postal: 2595 AJ
Subdivision pays (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL332)
Pays: Pays-Bas
Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: BTL Realisatie B.V.
Numéro d’enregistrement: 17191669
Adresse postale: Rijksweg 11  
Ville: HAAREN
Code postal: 5076PB
Subdivision pays (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Thijs Remmers
Adresse électronique: info@btl.nl
Téléphone: +31 411622036
Adresse internet: http://www.btl.nl
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 685b39da-2df2-41ef-89b0-c1f12e40456a - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 09:38:28 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350639-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil