Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas : '?quipement d'éclairage public : Levering Standaard Kofferarmatuur Oss

2024/S 2024-121421  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121421-2024 - Résultats
Pays-Bas – Équipement d'éclairage public – Levering Standaard Kofferarmatuur Oss
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gemeente Oss
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Levering Standaard Kofferarmatuur Oss
Description: Omdat we het huidige beleid, beheer en beeld van de afgelopen 10 jaar willen voortzetten, zoeken we een zoveel mogelijk gelijkend en herkenbaar model voor de lichtpunthoogtes van 6 en 8 meter binnen de bebouwde kom. Het armatuur moet door verschillende vermogens, lenspakketten en lichtkleuren, breed toepasbaar zijn binnen de bebouwde kom. Wij zijn middels deze aanbesteding op zoek naar vervangende armaturen waarvan de vormgeving en uitstraling zo veel mogelijk moet passen bij de standaard kofferarmaturen van de afgelopen 10 jaar. Als basis voor het model en uitstraling wordt uitgegaan van Aresa 2 model uit 2013. Kleur, uitvoering, lengte-breedte-hoogteverhouding zijn voor onze ontwerpers en vormgevers van de openbare ruimte het belangrijkst. Het verwachte omzetvolume voor deze raamovereenkomst voor de voorziene duur van de raamovereenkomst bedraagt tussen de 300 en 500 stuks per jaar voor verschillende lichtpunthoogtes met een inkoopwaarde die afhankelijk is van de inschrijfprijs. De aanbestedende dienst heeft een minimale prijs 300,- euro excl. BTW en een maximale prijs van 350,- euro excl. BTW per armatuur vastgesteld. Indien bij een project voorgeschreven wordt dat het armatuur voorzien moet worden van een aangesloten ZAGA connector voor IoT toepassingen, mag de prijs tot maximaal 380,- euro oplopen. Daarmee wordt de omvang van de opdracht vastgesteld op maximaal 2000 stuks met een maximale waarde van 760.000,- voor 48 maanden. (2 jaar met de optie om 2 jaar te verlengen) De gemeente Oss zal slechts een klein deel van de armaturen zelf afnemen. Het grootste deel zal worden besteld, betaald en afgenomen door aannemers. Ook op deze leveringen zullen de afspraken voortvloeiend uit deze aanbesteding van kracht zijn.
Identifiant de la procédure: 308e11cf-a8e8-4d55-bf3b-987740d131ad
Identifiant interne: 5191637
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34928500 Équipement d'éclairage public
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Gemeente Oss
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Standaard Kofferarmatuur Oss
Description: zie kenmerken, betreft gehele opdracht. zie kenmerken, betreft gehele opdracht.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34928500 Équipement d'éclairage public
Options:
Description des options: optioneel 1 keer 2 jaar verlengen
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Gemeente Oss
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/11/2023
Date de fin de durée: 01/11/2025
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: optioneel 1 keer 2 jaar verlengen
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 950 000,00 EUR
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Gunningsdeel 1 Energieverbruik
Description: zie Levering standaard kofferarmatuur Gemeente Oss.pdf
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gunningsdeel 1 Garantieleveringen
Description: zie Levering standaard kofferarmatuur Gemeente Oss.pdf
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Prix
Nom: Inschrijfprijs
Description: Bijlage 8 EMVI-score staat kofferarmatuur
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Gemeente Oss
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gemeente Oss
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Gemeente Oss
Organisation qui signe le marché: Gemeente Oss

   6.  Résultats
Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure: 1,00 EUR
Valeur approximative des accords-cadres: 950 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1,00 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 950 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Saled Nederland BV
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1,00 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-0001
Titre: P1 Standaard Kofferarmatuur Oss
Date de conclusion du marché: 13/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Gemeente Oss
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gemeente Oss
Numéro d’enregistrement: 82056995
Département: IBOR
Adresse postale: Raadhuislaan 2  
Ville: Oss
Code postal: 5341GM
Subdivision pays (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Paul van Erp
Adresse électronique: inkoop@oss.nl
Téléphone: +31 412629911
Télécopieur: +31 412642605
Adresse internet: http://www.oss.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Rechtbank Oost-Brabant
Adresse postale: Postbus 70584  
Ville: 's-Hertogenbosch
Code postal: 5201CZ
Subdivision pays (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Pays: Pays-Bas
Téléphone: +31 736202020
Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Saled Nederland BV
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 53167309
Département: IBOR
Adresse postale: Het Steenland 17  
Ville: Bunschoten-Spakenburg
Code postal: 3751 LA
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: info@saled.nl
Téléphone: +31 332990735
Télécopieur: +31 412642605
Adresse internet: http://www.saled.nl
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7f6dbb9c-d002-4c5f-9575-3a8b488dd595 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 08:36:52 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121421-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34928500 - Équipement d'éclairage public