Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas : '?quipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) : Aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers

2024/S 2024-122133  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122133-2024 - Résultats
Pays-Bas – Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) – Aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers
Description: Gunning na publicatie vrijwillige transparantie vooraf voor de aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers. Dit betreft de publicatie in geval van vrijwillige transparantie vooraf van het voornemen tot het gunnen van de opdracht voor de aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers zal op basis van een uitzondering op de aanbestedingsplicht enkelvoudig onderhands kunnen worden gegund omdat het UMCG zich kan beroepen op artikel
   2. 32 lid 1 sub. AW. Dit artikel beschrijft dat wanneer er om technische redenen er geen mededinging mogelijk is, er een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht. De gebruikte techniek in de spectrale flowcytometer van Cytek Northern Lights-CLC maakt het mogelijk om hogere gevoeligheid en bredere specificiteit te kijken naar bloedkankers en het immuunsysteem. Conventionele diagnostische flowcytometrie onder IVDR is momenteel gelimiteerd tot zo'n 13 kleuren en is beperkt door zogenaamde spectrale overlap en autofluorescentie, zaken die niet spelen bij spectrale flowcytometrie. Doordat het vaak nodig is om meer dan 13 parameters te meten, moeten meerdere buizen met markers gemeten worden voor één monster, deze buizen moeten vervolgens op basis van terugkerende markers per buis bio-informatisch weer samengevoegd worden. Doordat de NL-CLC tot 24-kleuren tegelijk kan meten, kan veel breder gekeken worden en kan met minder buizen dieper/gevoeliger gemeten worden en kan er efficiënter met kostbaar patiëntenmateriaal (waaronder beenmerg en liquor/hersenvloeistof) worden omgegaan. Naast dat dit grote impact kan hebben op het vervolgen van leukemiepatiënten zijn de ontwikkelingen omtrent CAR T-celtherapie directe aanleiding om de aanschaf te prioriteren. De enige firma die momenteel een spectrale flowcytometer aanbiedt voor de diagnostische setting en onder vigerende IVDR-wetgeving is de firma Cytek. Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks bovenstaande motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het e-mailadres zoals vermeld in de contactgegevens. Het UMCG neemt een eventueel bezwaar mee in zijn afweging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.
Identifiant de la procédure: a0694551-4ca0-47f5-b066-b0d583ba4e38
Avis précédent: 7d84b0a4-4898-49f9-851c-9cf40baf9947-01
Identifiant interne: T70906
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Groningen
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 351 620,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin à l’appel à la concurrence
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers
Description: Gunning na publicatie vrijwillige transparantie vooraf voor de aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers. Dit betreft de publicatie in geval van vrijwillige transparantie vooraf van het voornemen tot het gunnen van de opdracht voor de aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers zal op basis van een uitzondering op de aanbestedingsplicht enkelvoudig onderhands kunnen worden gegund omdat het UMCG zich kan beroepen op artikel
   2. 32 lid 1 sub. AW. Dit artikel beschrijft dat wanneer er om technische redenen er geen mededinging mogelijk is, er een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht. De gebruikte techniek in de spectrale flowcytometer van Cytek Northern Lights-CLC maakt het mogelijk om hogere gevoeligheid en bredere specificiteit te kijken naar bloedkankers en het immuunsysteem. Conventionele diagnostische flowcytometrie onder IVDR is momenteel gelimiteerd tot zo'n 13 kleuren en is beperkt door zogenaamde spectrale overlap en autofluorescentie, zaken die niet spelen bij spectrale flowcytometrie. Doordat het vaak nodig is om meer dan 13 parameters te meten, moeten meerdere buizen met markers gemeten worden voor één monster, deze buizen moeten vervolgens op basis van terugkerende markers per buis bio-informatisch weer samengevoegd worden. Doordat de NL-CLC tot 24-kleuren tegelijk kan meten, kan veel breder gekeken worden en kan met minder buizen dieper/gevoeliger gemeten worden en kan er efficiënter met kostbaar patiëntenmateriaal (waaronder beenmerg en liquor/hersenvloeistof) worden omgegaan. Naast dat dit grote impact kan hebben op het vervolgen van leukemiepatiënten zijn de ontwikkelingen omtrent CAR T-celtherapie directe aanleiding om de aanschaf te prioriteren. De enige firma die momenteel een spectrale flowcytometer aanbiedt voor de diagnostische setting en onder vigerende IVDR-wetgeving is de firma Cytek. Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks bovenstaande motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het e-mailadres zoals vermeld in de contactgegevens. Het UMCG neemt een eventueel bezwaar mee in zijn afweging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.
Identifiant interne: T70906
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Groningen
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 An
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 351 620,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Prijs
Description: Zie vragenlijsten Mercell T70906.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank Noord Nederland
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG
Organisation qui exécute le paiement: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG
Organisation qui signe le marché: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 351 620,00 EUR
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique particulier en raison d’une absence de concurrence pour des raisons techniques
Autre justification: Dit betreft de gunning na publicatie in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor de aanschaf van twee Cytek Northern Lights-CLC diagnostische spectrale flowcytometers zal op basis van een uitzondering op de aanbestedingsplicht enkelvoudig onderhands kunnen worden gegund omdat het UMCG zich kan beroepen op artikel
   2. 32 lid 1 sub. AW. Dit artikel beschrijft dat wanneer er om technische redenen er geen mededinging mogelijk is, er een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht. De gebruikte techniek in de spectrale flowcytometer van Cytek Northern Lights-CLC maakt het mogelijk om hogere gevoeligheid en bredere specificiteit te kijken naar bloedkankers en het immuunsysteem. Conventionele diagnostische flowcytometrie onder IVDR is momenteel gelimiteerd tot zo'n 13 kleuren en is beperkt door zogenaamde spectrale overlap en autofluorescentie, zaken die niet spelen bij spectrale flowcytometrie. Doordat het vaak nodig is om meer dan 13 parameters te meten, moeten meerdere buizen met markers gemeten worden voor één monster, deze buizen moeten vervolgens op basis van terugkerende markers per buis bio-informatisch weer samengevoegd worden. Doordat de NL-CLC tot 24-kleuren tegelijk kan meten, kan veel breder gekeken worden en kan met minder buizen dieper/gevoeliger gemeten worden en kan er efficiënter met kostbaar patiëntenmateriaal (waaronder beenmerg en liquor/hersenvloeistof) worden omgegaan. Naast dat dit grote impact kan hebben op het vervolgen van leukemiepatiënten zijn de ontwikkelingen omtrent CAR T-celtherapie directe aanleiding om de aanschaf te prioriteren. De enige firma die momenteel een spectrale flowcytometer aanbiedt voor de diagnostische setting en onder vigerende IVDR-wetgeving is de firma Cytek. Tijdens de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen zijn er door belanghebbenden geen bezwaren kenbaar gemaakt en zijn de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure vervallen.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Cytek Biosciences B.V
Offre:
Identifiant de l’offre: T70906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 351 620,00 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: T70906
Titre: Cytek Biosciences B.V
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 26/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG
Numéro d’enregistrement: 01169570
Adresse postale: Hanzeplein 1  
Ville: Groningen
Code postal: 9713GZ
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Willeke Wieringa
Adresse électronique: w.wieringa-boer@umcg.nl
Téléphone: +31625647364
Profil de l’acheteur: https://s2c.mercell.com/buyer/5554
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Rechtbank Noord Nederland
Numéro d’enregistrement: 82950385
Adresse postale: Guyotplein 1  
Ville: Groningen
Code postal: 9712NX
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: info-inkoop@umcg.nl
Téléphone: 0625647364
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Cytek Biosciences B.V
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 74997823
Ville: Amsterdam
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: customerserviceEMEA@cytekbio.com
Téléphone: 0207653440
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 07d6355a-7115-4bcf-9438-3b3a3844b3ac - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:24:07 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 11:24:30 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122133-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)