Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/09/2021
Date de péremption : 03/07/2028
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Ridderkerk: Services mÈdico-sociaux

2021/S 171-447389  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
03/09/2021
S171
Pays-Bas-Ridderkerk: Services mÈdico-sociaux

2021/S 171-447389

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 138-367639)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
NumÈro national d'identification: 421705862
Adresse postale: Koningsplein 1
Ville: Ridderkerk
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 2981 EA
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Arjan 't Jong
Courriel: aanbestedingen@bar-organisatie.nl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ridderkerk.nl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Open House: Dagbesteding en Begeleiding

NumÈro de rÈfÈrence: 305176

II.1.2)
Code CPV principal
85323000 Services mÈdico-sociaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Het doel is dat inwoners, welke in aanmerking komen voor dagbesteding, begeleiding en respijtzorg, hierbij worden begeleid. Inwoners kunnen zelf een aanbieder kiezen uit de toegelaten opdrachtnemers. De voorwaarden voor dagbesteding, begeleiding en respijtzorg zijn opgenomen in de meegeleverde overeenkomst, inclusief bijlagen.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
31/08/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 138-367639

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 06/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 03/07/2028

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
In verband met administratieve inrichting van de Open House procedure in TenderNed. De deadline voor aanmeldingen voor de eerste ronde is vastgesteld op maandag 13 september, 12.00 uur.

 
 
C L A S S E    C P V
85323000 - Services médico-sociaux