Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Rijswijk: Services de mise à disposition de personnel médical

2020/S 99-238182  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure restreinte Pays-Bas-Rijswijk: Services de mise à disposition de personnel médical 2020/S 099-238182 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Numéro national d'identification: 43488710 Adresse postale: Sir Winston Churchilllaan 297 Ville: Rijswijk Code NUTS: NL Code postal: 2288 DC Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Renzo Wiemer Courriel: inkoop@cbr.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cbr.nl http://www.cbr.nl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Externe arts inzet t.b.v. beoordeling medisch dossier rijgeschiktheid
II.1.2) Code CPV principal 79625000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Deze publicatie is een oproep voor ondernemers die belangstelling hebben voor deze opdracht. Aanmeldingen graag als pdf per mail naar: inkoop@cbr.nl De belangstellingsregistratie sluit 31 juli 10:00. Voorzie uw aanmelding van de beantwoording van de volgende vraag: wat maakt u als ondernemer de meest geschikte partij om voor het CBR deze opdracht te verrichten Wij verzoeken u het antwoord te beperkten tot maximaal twee pagina's A4. Op basis van deze beantwoording volgt de selectie van de maximaal zes meest geschikte partijen om het offertetraject mee te doorlopen. Zie ook II.2.4) voor meer informatie over de opdracht. inkoop@cbr.nl
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121200 85141000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL
II.2.4) Description des prestations:
De opdracht betreft het beoordelen van medische dossiers voor het bepalen van de rijgeschiktheid. De beoordeling moet worden uitgevoerd door BIG-geregistreerde basisartsen die zelf geen rijbewijskeuringen uitvoeren. Het CBR wil een overeenkomst afsluiten met maximaal drie partijen. Het CBR is voornemens om elke maand een basiscapaciteit van 1 000 dossiers per partij aan te bieden ter beoordeling. Het CBR zoekt een partij die hiertoe de mogelijkheden heeft maar daarboven in staat is om bij piekbelasting hogere volumes te beoordelen. De keuze voor het aantal partijen is mede afhankelijk van de kwaliteit van het aanbod en in hoeverre een partij de coördinerende rol op zich kan nemen. Het CBR zoekt partners die het CBR kunnen ondersteunen met artscapaciteit voor het beoordelen van dossiers voor het bepalen van de rijgeschiktheid van burgers en professionals. De in te zetten artsen mogen zelf geen rijbewijskeuringen doen om belangenverstrengeling te voorkomen. Centrale aansturing, coördinatie en sturing worden van de partner verwacht. Kwaliteit en flexibiliteit zijn belangrijk voor het CBR. Na opleiding door het CBR kan de beoordeling op eigen locatie worden uitgevoerd. Artsen die over een langere periode en hoge beschikbaarheid ingezet kunnen worden, kunnen breder worden opgeleid en daarna breder (meer ziektebeelden en taken) worden ingezet. Voor deze dienstverlening zal een dienstverleningsovereenkomst en een verwerkingsovereenkomst op basis van de ARVODI-2018 (Algemene Rijksvoorwaarden voor Diensten) worden opgesteld. De selectie naar zes belangstellenden die het meest geschikt zijn om voor het CBR deze opdracht te verrichten zal gebaseerd zijn op de schriftelijke vraag beantwoording: wat maakt u als ondernemer de meest geschikte partij om voor het CBR deze opdracht te verrichten Wij verzoeken u het antwoord te beperkten tot maximaal twee pagina's A4. In het hierop volgende offertetraject zullen de volgende gunningscriteria gebruikt worden: - kwaliteit (diverse criteria) weging 75 %, - prijs weging 25 %. Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen verwante werkzaamheden in de opdracht worden meegenomen. De overeenkomst heeft een initiële duur van twee jaar en kan telkens verlengd worden voor een periode van één jaar. De waarde zal op jaarbasis variëren en is niet definitief te bepalen maar overstijgt in totaal de drempelwaarde voor "sociale en andere specifieke diensten" die in de Europese richtlijn is vastgesteld op 750 000 EUR excl. btw.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
In het offertetraject dat volgt na de belangstellingregistratie zullen de volgende gunningscriteria gebruikt worden: - kwaliteit (diverse criteria) weging 75 %, - prijs weging 25 %.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 135-333662
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Externe arts inzet t.b.v. beoordeling medisch dossier rijgeschiktheid
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BureauRijbewijsKeuringen bv Numéro national d'identification: 853841792 Adresse postale: Maanlander 10 Ville: Amersfoort Code NUTS: NL Code postal: 3824 MP Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BKV Groep bv/BKV Artsen Intermediair Numéro national d'identification: 20064754 Adresse postale: Claudius Prinsenlaan 132 Ville: Breda Code NUTS: NL Code postal: 4818 CP Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
De definitieve waarde is niet opgegeven aangezien dit de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden. Verder is de waarde afhankelijk van te veel variabelen om een definitieve waarde in totaal te kunnen bepalen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Den Haag Ville: Den Haag Pays: Pays-Bas Courriel: info@tenderned.nl Adresse internet: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79625000 - Services de mise à disposition de personnel médical 
85121200 - Services prestés par les médecins spécialistes 
85141000 - Services prestés par le personnel médical